68. En sanning mellan två osanningar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 114-117

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

I sin bok ”at-Ta´rruf bi Ahwâl-il-´Ibâd wal-Muta´abbidîn” rubricerade ´Amr bin al-Makkî ett kapitel i stil med hur Satan kommer till ångerfulla människor. Däri nämnde han hur Satan först får dem att hamna i hopplöshet och sedan i självbedrägeri och falska förhoppningar och slutligen i tvivel kring monoteism. Han sade:

”Till det största som Satan intalar slaven är att han får honom att betvivla monoteism eller spekulera i Herrens egenskaper via jämförelse, liknelse, dementi eller förnekelse av dem.”

Efter att han nämnt hadîthen om tvångstankar sade han:

”Du ska veta – må Allâh benåda dig – att allt du får för dig, intalar dig och tänker på av skönhet, ljus, sken, ljuvlighet, fantombild eller skepnad, så är Allâh (ta´âlâ) allting annat än det. Han (ta´âlâ) är väldigare, ädlare och större än så. Hör du inte Honom (ta´âlâ) säga:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2?

Det vill säga att ingen liknar Honom och ingen är jämställd, jämlik eller jämförbar med Honom. Vet du inte att när Han (ta´âlâ) visade Sig för berget blev det till en grushög till följd av Hans väldiga storslagenhet och grandiosa makt? Så som ingen ser Honom utan att grusas, föreställer sig ingen Honom utan att gå under, just för att denne avfärdar det Allâh har klargjort i Sin skrift av att ingen liknar Honom, jämförs med Honom eller likställs med Honom. När du skyddar dig mot de tankarna och låter bli att vika dig för dem, försöker han istället få dig att förneka Herrens (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah och säger till dig: ”Om Han verkligen är beskriven med den och den egenskapen, eller om du verkligen beskriver Honom med den och den egenskapen, blir du tvungen att hamna i liknelse.” Beljug honom bara, ty han är förbannad och är bara ute efter att vilseleda dig och inkludera dig till de avvikande människorna som missbrukar och förnekar Herrens (ta´âlâ) egenskaper.

Du ska veta – må Allâh benåda dig – att Allâh är en, olika alla andra. Han är ensam, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Därefter sade han:

”Han har haft Sina klara namn i alla tider. Han (ta´âlâ) har inte fått någon ny egenskap som Han tidigare varit utan, inte heller något nytt namn som Han (tabârak wa ta´âlâ) tidigare har saknat. Han har alltid varit Vägledaren och Han kommer att vägleda, har alltid varit Skaparen och Han kommer att skapa, har alltid varit Försörjaren och Han kommer att försörja, har alltid varit Förlåtaren och Han kommer att förlåta, har alltid varit Handlaren och Han kommer att handla. Han reste Sig inte utan att Han alltid har haft den egenskapen. Därför beskrivs Han med den i enlighet med Sin handling. Allâh (ta´âlâ) sade också:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”3

Det betyder att Han ska komma i framtiden. Namnet har inte kommit efter handlingen. Han är alltså den Kommande som kommer att komma. Hans ankomst kommer att vara Hans egenskap som inte kan föreställas eller liknas. I och med att det handlar om Herrens handling, är det omöjligt att föreställa sig den Dyrkades beskaffenhet. Se därför till att undvika de båda riktningarna; förneka inte och likna inte. Nöj dig med det som Allâh har nöjt Sig med i förhållande till Sig själv. Stanna vid Hans besked om Honom. Underkasta dig, underkuva dig och bekräfta utan spekulationer.”

Sedan sade han:

”Det var Han (tabârak wa ta´âlâ) som sade:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ

”Jag är Allâh.”4

Det var alltså inte busken som sade det. Han är den Kommande innan Han kommer. Det är alltså inte Hans order som kommer att uppenbaras för Hans troende och gudfruktiga slavar på Domedagen då deras ansikten lyses upp medan förnekarnas argument tillintetgörs. Med Sin väldiga majestät är Han upprest över Sin tron, ovanför allting. Han talade ett verkligt tal med Mûsâ som Han visade Sina tecken. Mûsâ hörde Allâhs tal, ty Han drog honom intill Sig i en intim gemenskap. Fjärran är Han från att Hans tal ska vara skapat, uppkommet eller behärskat. Det är Han som är kvar när skapelserna försvinner. Han hör deras ljud. Med Sitt öga tittar Han på deras kroppar. Hans två händer är utsträckta, och de ska inte förstås som Hans gåvor. Han skapade Âdam och blåste in i honom något av Sin ande, det vill säga Sin order. Fjärran är Han från att inkarneras i en kropp, blandas med en kropp eller sammanbindas med den. Han vill och har en vilja. Han vet och har en vetskap. Nådigt sträcker Han ut Sina händer. Nattligen stiger Han ned till den nedersta himlen för att Hans skapelse ska närma sig Honom med dyrkan och eftersträva Honom. Han är nära, närmare än en pulsåder, och Han är avlägsen, långt borta ovanför allting. Inga människor liknar Honom:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”5

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”6

Fjärran är Han från att vara på jorden såsom Han är ovanför himlen.”

KOMMENTARER

Det han (rahimahullâh) säger här är helt rätt. Det finns tre sorters människor i denna sakfråga:

1 – Extrema i form av Mushabbihah.

2 – Förnekare i form av Mu´attilah som Djahmiyyah och deras jämlikar.

3 – Måttliga Ahl-us-Sunnah. De är varken med Mu´attilah som dementerar Allâhs egenskaper, eller med Mushabbihah som bekräftar Allâhs egenskaper så överdrivet att de liknar dem vid skapelsernas egenskaper. Ahl-us-Sunnah är i mitten, en sanning mellan två osanningar. Mellan två motpoler. De bekräftar Allâhs egenskaper och namn på ett sätt som tillkommer Honom (subhânahu wa ta´âlâ), utan förnekelse eller liknelse. De är varken med den ena gruppen eller med den andra gruppen. De jämför inte Allâhs egenskaper med skapelsernas egenskaper. De förnekar inte heller Hans egenskaper. Han äger allting och Han är kapabel till allting. Han har rest Sig över tronen och Han var förmögen att göra det innan Han reste Sig och innan Hans tron existerade. Han förmår allt. Han förmår att komma ehuru Han inte gör det förrän Domedagen då det är dags att döma slavarna. Han förmår allt och Han gör vad Han vill på ett vis som tillkommer Honom.

Lärda och troende är skyldiga att beskriva Allâh såsom Han har beskrivit Sig själv och frikänna Honom det Han frikänt Sig själv. De är ålagda att betro Hans (djalla wa ´alâ) absoluta fullkomlighet sett till Hans essens, namn, egenskaper och handlingar. Ingen liknar Honom, ingen är som Han, Han saknar jämlike och Han jämförs inte med Sin skapelse.

142:11

2112:4

389:22

428:30

535:10

667:16-17