68. De får uppleva Apokalypsen

Publicerad: 19.09.29

Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 54-55

Mahdî är ett annat stort tecken1. Han härstammar från al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ) och kommer i en tid som ska präglas av oenighet. Människorna kommer att lova honom tro och lydnad och hans regering kommer att vara bra. Han kommer att fylla världen av rättvisa såsom den har varit fylld av orättvisa och kämpa för Allâhs sak. Mot slutet av Mahdîs epok dyker al-Masîh ad-Dadjdjâl upp. En väldig prövning och en kolossal katastrof bryter ut. Sedan stiger Messias, son av Maryam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ned för att döda ad-Dadjdjâl. Följaktligen skonas muslimerna från hans ondska. Efter det uppstår Ya’djûdj och Ma’djûdj. Detta är Apokalypsens stora och fortlöpande kännetecken. Då de har slagit in tar Allâh de troendes själar varvid endast de värsta kvarstår. Ingen kommer ens att nämna Allâh. Apokalypsen kommer att drabba dem som lever då. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bland de värsta människorna är de som lever när Apokalypsen går in och de som gjorde gravarna till böneplatser.”2

Ett annat kännetecken är elden som ska föra människorna till Samlingsplatsen. Den kommer att tillbringa natten med dem där de tillbringar den och sova middag med dem där de sover den. Enligt hadîthen kommer elden från Aden3. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade om dessa kännetecken och vissa av dem nämns även i Qur’ânen. Men när äger Apokalypsen rum exakt? Det vet ingen annan än Allâh.

1Abû Dâwûd (4286).

2Ahmad (3844), Ibn Khuzaymah (789), Ibn Hibbân (6847) och at-Tabarânî (10413). Autentisk enligt al-Albânî i ”ath-Thamar al-Mustatâb” (1/363).

3at-Tirmidhî (2183).