67 – Kapitel 11 – Dagens avgudadyrkare dyrkar syndare vid sidan av Allâh

Det andra: Förfäderna tillbad vid sidan av Allâh människor som är nära Allâh. Antingen var de profeter, helgon eller änglar. De tillbad även träd eller stenar som är lydiga mot Allâh. Däremot tillber dagens människor vid sidan av Allâh personer som hör till de värsta syndarna. De tillber människor som sägs begår otukt, stjäl, låter bli att förrätta bönen och dylikt.

Den som tror på den rättfärdige eller på något som inte syndar, som t ex en bräda eller en sten, är mindre ondskefull än den som tror på den han ser synda och förfalla samt bekräftar det.

 

Förklaring

Det andra sättet som klargör att hans (rahimahullâh) tids avguderi var värre än avguderiet som besatts av avgudadyrkarna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, är att de antingen brukade tillbe människor som var nära Allâh (´azza wa djall) eller stenar och träd som var underkuvade Allâh. Å andra sidan tillbad hans tids avgudadyrkare individer som är anklagade för synder, otukt, stöld och andra ogärningar. Det är allmänt känt att den som tror på en individ vars synder är uppenbara är värre än den som tror på en rättfärdig man eller ett livlöst föremål som inte handlar olydigt mot Allâh (ta´âlâ). Detta är klart och tydligt.