67. Hadith “Profeten förmenade att man äter med…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (67)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

67 – Djâbir sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade att man äter med vänster hand eller går i en sandal.”1

1Autentisk. Muslim (2099), Abû Dâwûd (4137), an-Nasâ’î (5369), Ahmad (3/293, 322, 327, 344, 357, 362 och 367) och Mâlik, varifrån författaren och andra återberättade den. I Ahmads rapportering konkretiserade Abûz-Zubayr att han hört den från Djâbir.