67. En färd för Allâhs sak är bättre än hela jordelivet

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 64-66

237 – Ya´qûb bin Humayd berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah: Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, som berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En eftermiddagsfärd, eller en förmiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än jordelivet och allt som finns i det.”1

238 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Khâlid al-Ahmar underrättade oss, från Ibn ´Adjlân, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än jordelivet och allt som finns i det.”2

239 – Detsamma underrättade Djuwayriyahs brorson oss: ´Abdullâh bin al-Mubârak berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: al-Hakam bin Mînâ berättade för mig: Jag hörde Abû Hurayrah, från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

240 – Detsamma underrättade Abû Bakr oss: Wakî´ underrättade oss: Sufyân underrättade oss, från Abû Hâzim, från Sahl bin Sa´d: Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

241 – Ibn Kâsib underrättade oss: Ibn Abî Hâzim underrättade oss, från sin fader, från Sahl, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Att en slav färdas en förmiddag, eller en eftermiddag, för Allâhs sak är bättre än jordelivet och allt som finns i det.”

242 – Hudbah bin Khâlid underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Thâbit, från Anas, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än jordelivet och allt som finns i det.”

243 – Detsamma underrättade Djuwayriyahs brorson oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade oss, från Mûsâ… (ح) ´Abdul-Wahhâb underrättade oss: ash-Shâfi´î underrättade oss: al-Hârith bin ´Umayr underrättade oss… Också al-Maqdamî underrättade oss: al-Mu´tamir bin Sulaymân underrättade oss, från Humayd, från Anas, från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

244 – Abû Bakr och Abû Mûsâ underrättade oss: ´Abdullâh bin Yazîd Abû ´Abdir-Rahmân al-Muqri’ underrättade oss, från Sa´îd bin Abî Ayyûb: Shurahbîl bin Sharîk al-Mu´âfarî underrättade oss, från Abû ´Abdir-Rahmân al-Hubulî: Jag hörde Abû Ayyûb berätta att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än allt som solen har gått upp över.”3

245 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar underrättade oss, från al-Hadjdjâdj, från al-Hakam, från Muqsim, från Ibn ´Abbâs, från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än jordelivet och allt som finns i det.”

246 – Abû Mûsâ berättade för oss: Wahb bin Djarîr underrättade oss: Min fader underrättade oss: Jag hörde Yahyâ bin Ayyûb återberätta Yazîd bin Abî Habîb, från Suwayd bin Qays, från Mu´âwiyah bin Hudaydj, som berättade att han hörde Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än hela jordelivet.”4

247 – ´Uqbah bin Mukram underrättade oss: ´Abdul-Ghaffâr bin Dâwûd berättade för oss: Ibn Lahî´ah underrättade oss, från Abûl-Aswad, från ´Urwah bin az-Zubayr och Sulaymân bin Yasâr, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än allt som solen har gått upp och ned över.”

248 – ´Alî bin Maymûn underrättade oss: ´Abdullâh bin Khâlid, det vill säga ´Abdûn al-Qarqasânî, underrättade oss, från ´Abdullâh bin Yazîd bin Âdam, från Abûd-Dardâ’, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En förmiddagsfärd, eller en eftermiddagsfärd, för Allâhs sak är bättre än allt som jordelivets sol och måne har gått upp över med sin ynnest till dess att Apokalypsen infaller.”

249 – Sa´îd bin Yahyâ bin Sa´îd al-Umawî underrättade oss: Min fader underrättade oss: Muhammad bin ´Amr underrättade oss, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De gudsfruktiga bland er är mina förvanter. Låt inte människorna komma med handlingar på Domedagen, medan ni kommer med jordelivet på era nackar och säger: “Muhammad!” Då kommer jag att göra så här’ och vände bort ansiktet.”5

1Muslim (1882).

2at-Tirmidhî (1649). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1649).

3al-Bukhârî (2793) och Muslim (1883).

4Ahmad (26711).

5God enligt al-Albânî i “Dhilâl-ul-Djannah” (213).