66 – Kapitel 11 – Dagens avgudadyrkare dyrkar andra än Allâh i alla fall

Den som begriper denna fråga som Allâh klargjorde i Sin Bok – nämligen att avgudadyrkarna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot, tillbad både Allâh och andra vid goda tider till skillnad från oroliga och svåra tider – ser skillnaden mellan dagens och gårdagens avguderi. Men var är han vars hjärta förstår denna fråga med djupt rotad kunskap?

 

Förklaring

Han (rahimahullâh) visar att hans tids avguderi var värre än avguderiet på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Hans tids avguderi skedde under goda tider såväl som onda. Detta gjorde däremot inte avgudadyrkarna på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. De tillbad Allâh och andra under goda tider till skillnad från de svåra tiderna då de endast dyrkade Allâh (´azza wa djall). Detta bevisar att hans (rahimahullâh) tids avguderi var värre än avguderi som fanns på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.

… ser skillnaden mellan dagens… – Han kommer att se skillnaden mellan hans (rahimahullâh) tids avguderi och avguderiet på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Likaså kommer han att se att hans tids avguderi är värre än forntidens avguderi. Men var är de vilkas hjärtan förstår sig på detta? De flesta vet inte detta. De flesta har fått sanningen om bakfoten och fått för sig att lögn är sanning och vice versa.