66. Hadith “Ingen av er ska gå i en sandal…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (66)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

66 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ingen av er ska gå i en sandal. Antingen tar han på sig båda eller också tar han av sig båda.”1

1Autentisk. Rapporterad av al-Bukhârî (5855), Muslim (2097), Abû Dâwûd (4136), at-Tirmidhî (1774), som autentiserade den, Ibn Mâdjah (3617), Mâlik, an-Nasâ’î och Ahmad (2/256, 283, 314, 409, 424, 430, 443, 477, 480, 497 och 528) via flera håll från Abû Hurayrah.

Visheten bakom förbudet är att inte efterlikna Satan. Det har autentiserats på flera håll att “Satan går i en sandal”. Den nämns i “as-Sahîhah” (348).