66. Fin eftersträvelse av jordelivet

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 63

236 – Hishâm bin ´Amârah berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh underrättade oss: ´Amârah bin Ghaziyyah underrättade oss, från Rabî´ah bin ´Abdir-Rahmân, från ´Abdul-Malik bin Sa´îd al-Ansârî, från Abû Usayd, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Eftesträva jordelivet fint. Ty allt däri som är skapat för en är underlättat.”1

1Ibn Mâdjah (2142). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1699).