64. Slutet på “Sharh Usûl-is-Sunnah”

Vi är klara med denna snabba genomgång och lov och pris tillkommer Allâh. Jag hoppas att vi har gagnats. Jag befaller mig själv och er att frukta Allâh, handla uppriktigt för Hans sak, måna seriöst om kunskap och hålla fast vid Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs metodik.

Jag råder er att memorera denna väldiga bok som är liten till storleken och stor till pondusen. Jag råder er att memorera den och förstå den. Utifrån den går ni vidare till djupare dogmatiska böcker som skrevs av våra förfäder (rahimahumullâh). De visste hur viktig dogmen och dessa väldiga principer är. Det har redan angivits från Ahmad att den som brister i någon av dessa principer utesluts från Ahl-us-Sunnah. Ni kan låta dessa principer utgöra ett kriterium mellan en sann Sunnî och en innovatör ändock han själv anser och säger att han är från Ahl-us-Sunnah. Dessa principer silar och skiljer på Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah från andra. Ni vet att en av deras principer är hat och kärlek för Allâhs sak, hat mot Ahl-ul-Bid´a och varning för dem. En väldig mängd imamer har citerat och fastställt denna princip.

Jag ber Allâh stadga oss och er på Sin religion och väg och Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och får oss att hålla fast vid principerna som denna imam har skrivit ned i denna avhandling som är liten till storleken och stor till pondusen.

Må Allâh vägleda oss till det som Han älskar och behagas av och stabilisera oss på Sunnah och vägledningen. Vår Herre hör bönerna. Jag lämnar er religion och trovärdighet i Allâhs förvar.