64 – Kapitel 11 – Gårdagens avgudadyrkare tillbad endast Allâh under svåra tider

Elfte Kapitlet

 

Gårdagens avguderi är mildare än dagens

 

När du vet att detta som dagens avgudadyrkare kallar för ”tron” är avguderiet som Qur’ânen berättar om och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot människorna på grund av det, skall du veta att förfädernas avguderi var mildare än dagens avguderi på två sätt:

Det första: Förfäderna praktiserade avguderi och tillbad änglarna, helgonen och statyerna vid sidan av Allâh under goda tider. Vad gäller de svåra tiderna, tillbad de Allâh uppriktigt. Han (ta´âlâ) sade:

”Och då en olycka drabbar er till havs, sviker er de som ni brukade anropa utom Honom. Men när Han fört er oskadda i land, vänder ni er bort; människorna är sannerligen otacksamma.” (17:67)

 

Förklaring

 

Om du vet vad dyrkan innebär och att dagens avgudadyrkare befinner sig i samma tillstånd som de forntida avgudadyrkarna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, inser du att dagens avguderi är värre än det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot. Detta klargörs på två sätt:

Det första: Dagens avgudadyrkare dyrkar andra än Allâh oavsett om det är svåra tider eller inte. Men vad beträffar de avgudadyrkare som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till, brukade de endast göra det under goda tider medan de uppriktigt dyrkade Honom under svåra tider. Han (ta´âlâ) sade:

”Och då en olycka drabbar er till havs, sviker er de som ni brukade anropa utom Honom. Men när Han fört er oskadda i land, vänder ni er bort; människorna är sannerligen otacksamma.” (17:67)

När de går ombord på båten, tillber de Allâh uppriktigt och ingen annan. Men när de går i land, dyrkar de andra än Honom. Detta är det första sättet.