63. En man av visdom

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 62

231 – Hishâm bin ´Ammâr underrättade oss: al-Hakam bin Hishâm underrättade oss: Yahyâ bin S´îd bin Abân al-Qurashî underrättade oss, från Abû Farwah, från Abû Khallâd, som var följeslagare, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om ni ser att en troende man har givits avhållsamhet från jordelivet och litet tal, ska ni närma er honom – han har nämligen begåvats med visdom.1

1Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (4101).