63. Där ligger Tronen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, s. 85-86

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Mukhtasar-ul-´Uluww, s. 107

60 – ´Ubâdah bin as-Sâmit berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I paradiset finns hundra nivåer. Avståndet mellan två nivåer motsvarar avståndet mellan himlen och jorden. Firdaws är dess högsta nivå. Ovanför det ligger Tronen. Om ni tillber Allâh, ska ni tillbe Honom om Firdaws.”

Dess återberättare är pålitliga. Liknande har redan återgivits från Abû Hurayrah. Den är mer autentisk1.

1Faktum är att berättarkedjan är autentisk, vilket både al-Hâkim och författaren sade i sin förkortning. Även om han lutar till att Abû Hurayrahs föregående hadith är mer autentisk, tycker jag, liksom Hâfidh Ibn Hadjar, att båda är autentiska, vilket jag har klargjort i “as-Sahîhah” (921). För övrigt har även Ahmad och at-Tirmidhî rapporterat hadithen.