62. Resningen från Sudjûd

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Takbîr när han lyfte på huvudet från Sudjûd1 och befallde mannen som bad fel att göra samma sak:

”Ingens bön är fullbordad förrän… och sedan går lugnt ned i Sudjûd så att varje ben hamnar på dess plats och säger:

الله اكبر

”Allâh är större.”

Därefter tar han upp huvudet så att han sitter rakt.”2

Ibland lyfte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp händerna i samband med denna Takbîr3.

Därefter lyfte han sitt vänstra ben som han satte sig lugnt på4. Han befallde mannen som bad fel att göra samma sak och sade:

”När du går ned i Sudjûd skall du stadga dig. När du reser dig upp skall du sätta dig på ditt vänstra lår.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde även lyfta sitt högra ben6 och böja tårna mot Qiblah7.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

3Ahmad och Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja. Ahmad ansåg att händerna skulle lyftas i samband med såväl denna Takbîr som all annan Takbîr. Ibn-ul-Qayyim sade:

”al-Athram rapporterade att han blev frågad om upplyfta händer varpå han svarade: ”Vid varje sänkning och resning.” al-Athram sade: ”Jag såg Abû ´Abdillâh ta upp händerna varje gång han gick ned och upp i bönen.” (al-Badâ’i´ (4/89))

Den åsikten har även Ibn-ul-Mundhir och Abû ´Alî från Shâfi´iyyah. Den är även en av Mâliks och ash-Shâfi´îs åsikter, vilket nämns i ”Tarh-uth-Tathrîb”. Just den här upplyftningen av händer har rapporterats autentiskt från Anas, Ibn ´Umar, Nâfi´, Tâwûs, al-Hasan al-Basrî, Ibn Sîrîn och Ayyûb as-Sikhtiyânî, vilket nämns med autentiska berättarkedjor i Ibn Abî Shaybahs ”al-Musannaf” (1/106).

4al-Bukhârî i ”Djuz’ Raf´-il-Yadayn”, Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja, Muslim och Abû ´Awânah. Den nämns i ”al-Irwâ’” (316).

5Abû Dâwûd och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

6al-Bukhârî och al-Bayhaqî.

7an-Nasâ’i med en autentisk berättarkedja.