62. Profetens enda andel av jordelivet

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 61

230 – Duhaym berättade för oss: Ibn Abî Fudayk underrättade oss, från ´Umar bin Wakî´, från Ibn ´Umar, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det enda vi har erhållit av ert jordeliv är era kvinnor.”1

1Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (5003).