61. Lyckliga och olyckliga

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 70-71

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Den lycklige är han som finner sig lycklig i Allâhs beslut, den olycklige är han som finner sig olycklige i Allâhs beslut.”

Det är tvivelsutan sant. Allâh (´azza wa djall) är klar med Sina slavar. Precis som det sägs i Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth, har Han redan delat upp dem i två läger:

Allâh (´azza wa djall) tog ut Âdams avkomma ur hans ryggrad i form av myror och sade: ”Så-och-så! Gör det och det! Så-och-så! Gör det och det!” Sedan tog Han två grepp, ett med Sin högra hand och ett med Sin andra hand. Han sade till dem Han hade i Sin högra hand: ”Stig in i paradiset!” Och Han sade till dem Han hade i Sin andra hand: ”Stig in i Elden och Jag bryr Mig inte!”1

Inget utöver det som finns i de två greppen kommer någonsin att existera. Paradisets folk är de lyckliga, och de är välkända. Eldens folk är också välkända, men ingen annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner dem. Varken nära änglar eller sända profeter vet vilka de är.

Med det sagt, är den lycklige han som Allâh har beslutat ska vara lycklig. Denne kan inte bli olycklig. Och den som har dömts till olycka kommer oundkomligt att bli olycklig om han så verkar göra de lyckligas handlingar. Det har redan skrivits ned av Pennan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh fanns och ingenting fanns innan Honom. Hans tron var ovanpå vattnet. Därefter skapade Han himlarna och jorden och skrev ned i Påminnelsen allt som skulle ske.”2

Det vill säga allt av lycka, olycka, uppehälle, livslängd, glädje och sorg. Allt har skrivits av Pennan och ingenting kan någonsin utebli. Dock är det bara Allâh (tabârak wa ta´âlâ) som äger den vetskapen.

1Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” (29) och Ibn Battah i ”al-Ibânah” (1614) och (1633).

2al-Bukhârî (7418).