60. Ridåer av ljus

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 99-101

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Därefter sade han:

”Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att al-Kursî är framför tronen och att den är de två fötternas plats…”

Sedan nämnde han Anas (radhiya Allâhu ´anh) hadîth vari det står mot slutet av den:

”På fredagen stiger Han ned från den högsta höjden till Sin fotpall varefter Han omger fotpallen med predikstolar av guld, utsmyckade i juveler. Därefter förs profeterna fram varvid de sätter sig på dem.”1

Han nämnde vad som återberättades av Yahyâ bin Salâm, den kände uttolkaren: al-Mu´allâ bin Hilâl berättade för oss, från ´Ammâr ad-Duhnî, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

al-Kursî som omsluter himlarna och jorden är de två fötternas plats, och ingen annan än Han som har skapat tronen kan uppskatta den.”2

Asad bin Mûsâ berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr som berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

Avståndet mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år. Mellan varje himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, och mellan fotpallen och vattnet är avståndet 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet ert tillstånd.”3

Sedan sade han:

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att Allâh är frånskild från Sin skapelse, distanserad från den med ridåer. Fjärran är Allâh från vad de orättfärdiga säger:

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

Det är ett oerhört påstående som går över deras läppar – deras tal är idel lögner!”4

KOMMENTARER

Det påminner om Abû Mûsâs autentiska hadîth:

Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser.”5

Detsamma kan sägas om Abû Dharrs hadîth:

Allâhs sändebud! Såg du din Herre?” Han svarade: ”Jag såg ett ljus.”

I en annan formulering står det:

Ett ljus. Hur ska jag se Honom?”6

Allâh (djalla wa ´alâ) har alltså väldiga ridåer och väldiga ljus som bara Han känner till. På Domedagen kommer Han emellertid att avtäcka ridån från Sitt ädla ansikte varvid de troende får syna Honom på Samlingsplatsen och i paradiset – det är den största lycksaligheten. Att Allâh (subhâ nahu wa ta´âlâ) är frånskild från Sin skapelse betyder att Han är åtskild från den. Han är alltså ovanför tronen och alla andra skapelser.

1ash-Shâfi´î i ”al-Musnad”, sid. 70, Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (1/477) och ”Kitâb-ul-´Arsh” (95), ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal i ”as-Sunnah” (1/250), Abû Ya´lâ (7/228), at-Tabarî (26/175), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 90, ad-Dâraqutnî i ”ar-Ru’yah” (76-78), Ibn Battah (3/28), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (2/413) och al-Hâkim (4/620). adh-Dhahabî sade:

”Om denna hadîth har återberättats från alla dessa bra håll, går det inte att förtala den.” (al-´Uluww, sid. 30)

2al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”De lärde har enats om denna rapporterings autenticitet.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

3Usûl-us-Sunnah, sid. 95-96

418:5

5Muslim (179).

6Muslim (178).