60. Profetens damm

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

10 – Dammen som vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har ärats med är sann.

FÖRKLARING

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm är sann. Den har väldiga egenskaper däribland två rännor från paradiset. Rännornas kanter är belagda av pärlor och guld1. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skall placera det givmilda sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) där. De troende som får dricka ur den kommer aldrig mer att törsta. Och de som ändrade och skiftade skall fösas bort därifrån.

De beduiner som avföll efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död skall fösas bort därifrån. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag kommer att vänta på dem vid Dammen. Dock kommer män att stöttas bort från min damm på Domedagen på samma sätt som den vilsna kamelen stöts bort. Jag kommer att ropa på dem, men det kommer att sägas: ”De ändrade efter dig”, varefter jag säger: ”Försvinn! Försvinn!”2

Vissa lärda inkluderar Ahl-ul-Bid´a till dem, ty de ändrade och skiftade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”3

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”4

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”5

Akta er för ändring och skiftning! Akta er för innovationer, små som stora. Små innovationer blir stora. De börjar som en tvestjärt som sedermera växer till sig och blir allt större och större. Hjärtan utsätts för prövningar liksom stråna avlöser varandra i en halmmatta. Varje gång ett hjärta accepterar en prövning får det en svart fläck. Och varje gång det avvisar en prövning får det en vit fläck. Ett hjärta förblir vitt, opåverkat av prövningarna fram till Domedagen. Ett annat hjärta suger upp prövningarna och blir svart varpå det vare sig känner det rätta eller förkastar det orätta6.

Allâh är större! Det känner inte det rätta och inte heller förkastar det det orätta. Det känner bara lusten som det suger i sig.

1Muslim (2301) och Ibn Hibbân (6455).

2al-Bukhârî (6583) och Muslim (2290).

3Muslim (1718).

4al-Bukhârî (2697).

5Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

6Muslim (144).