6. Successiv nedstigning av tro och plikter

När det kommer till bevisen i Sunnah och mångfaldiga rapporteringar, nämner vissa hadîther fyra handlingar, somliga fem, andra nio och åter andra fler än så. Beträffande fyra handlingar utöver trons fundament berättade ´Abbâd bin ´Abbâd al-Mahlabî för oss: Abû Djamrah berättade för oss, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”´Abdul-Qays delegation anlände till profeten och sade: ”Allâhs sändebud! Vi är en stam från Rabî´ah. Mellan oss och dig befinner sig hädarna från Mudhar. Vi kan bara ta oss fram i den heliga månaden. Befall oss något vi kan göra och kalla vårt folk till.” Han sade: ”Jag befaller er fyra saker och förbjuder er fyra saker: Tron…”

Därefter förklarade han tron och sade:

”Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bönen, allmosan och en femtedel av era krigsbyten. Jag förbjuder er torra pumpor, lerkrukor, ihåliga stammar och beckkärl.”

Om de fem handlingarna berättade Ishâq bin Sulaymân ar-Râzî för oss, från Handhalah bin Abî Sufyân, från ´Ikrimah bin Khâlid, från Ibn ´Umar som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Islam är byggt på fem: Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bönen, allmosan, vallfärden till Allâhs hus och fastan i Ramadhân.”1

Apropå nio berättade Yahyâ bin Sa´îd al-´Attâr för mig, från Thawr bin Yazîd, från Khâlid bin Ma´dân, från en man, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Islam har landmärken och milstolpar som milstolpar på vägen. Till dem hör att du tror på Allâh, avgudar ingenting med Honom, ber, betalar allmosa, fastar Ramadhân, vallfärdar till Huset, påbjuder det rätta, förbjuder det orätta, hälsar till din familj när du kommer in och hälsar till folk när du träffar dem. Den som utelämnar en av dessa handlingar utelämnar en del av islam och den som lämnar allesammans har vänt ryggen åt islam.”

Ignoranter tror att dessa hadîther är motsägelsefulla på grund av deras olikartade handlingar. Lov ske Allâh för att de inte alls är motsägelsefulla. Jag har redan berättat för dig om de olikartade handlingarna, plikterna och tron sändes ju ned successivt. Varje gång en plikt sändes ned adderade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den till tron. Och varje gång Allâh förnyade en plikt adderade han den till det tidigare antalet tills det överskred sjuttio stycken. Abû Ahmad az-Zubayrî berättade för oss, från Sufyân bin Sa´îd, från Suhayl bin Abî Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron består av drygt sjuttio delar. Dess bästa är trosbekännelsen ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen.”

Utökade antal står inte i kontrast till tidigare antal; det första som nämndes är pelare och fundament medan det senare är trons tillagda förgreningar utöver pelarna.

1Dess berättarkedja är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor, som för övrigt också har rapporterat den.