6. Nattbönens Raka´ât

[7] Bönen består av elva Raka´ât. För att man skall rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tycker jag inte att det antalet skall överskridas. Han bad aldrig fler än elva Raka´ât. `Â’ishah blev frågad om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön i Ramadhân varvid hon svarade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade inte be fler än elva Raka´ât, varken i Ramadhân eller annars. Han brukade be fyra och fråga inte hur sköna och långa de var. Därefter bad han åter igen fyra och fråga inte hur sköna och vackra de var. Därefter bad han tre.”1

[8] Däremot är det tillåtet att be färre Raka´ât ehuru man bara skulle be Witr med en Rak´ah. Beviset är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling och tal. Då ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) frågades hur många Raka´ât Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Witr, svarade hon:

”Han brukade be Witr fyra2 och tre, sex och tre, tio och tre. Han brukade aldrig be Witr färre än sju eller fler än tretton.”3

Också sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Witr är beständig. Den som vill kan be Witr med fem, den som vill kan be Witr med tre och den som vill kan be Witr med en.”4

1 al-Bukhârî och Muslim. Den nämns i ”Salât-ut-Tarâwîh”, sid. 20-21, och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1212).

2 Till dem hör antingen de två Sunnah-bönerna som bes efter ´Ishâ’ eller också två korta Raka´ât som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade inleda nattbönen med. Den åsikten delar Hâfidh Ibn Hadjar. Se ”Salât-ut-Tarâwîh”, sid. 19-20.

3Abû Dâwûd, Ahmad och andra. Hadîthen har en bra berättarkedja som också autentiseras av al-´Irâqî. Den nämns i ”Salât-ut-Tarâwîh”, sid. 98-99, och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1233).

4 Rapporterad av at-Tahâwî, al-Hâkim och andra. Enligt flera imamer har hadîthen en autentisk berättarkedja. Den uppföljs av en liknande hadîth med ett motsättande tillägg som jag har klargjort i ”Salât-ut-Tarâwîh”, sid. 99-100.