6. Mätta magar och övervikt

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 43-45

23 – al-Husayn bin al-Djunayd berättade för oss: Ghassân bin ´Ubayd al-Azdî al-Mawsilî berättade för oss: Hamzah al-Basrî berättade för oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, som berättade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Den första olycka som har inträffat i detta samfundet, efter dess profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död, är mättnad. När människors magar är mätta, går de upp i vikt, deras hjärtan blir komplicerade och deras lustar blir otyglade.”

23 – Ahmad bin ´Uthmân al-Awdî berättade för oss: Qâsim bin Qays an-Nakha´î berättade för oss: Humayd bin al-Muthannâ berättade för oss, från Abû Dja´far, som sade:

När magen är mättad, går kroppen över gränsen.”

24 – ´Abdur-Rahmân bin Sâlih berättade för oss: Yûnus bin Bukayr berättade för oss, från ´Anbasah bin al-Azhar, från Yahyâ bin ´Aqîl, som berättade att ´Alî bin Abî Tâlib sade till ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Om du vill sluta dig till dina två vänner, ska du förkorta förhoppningarna, äta utan att mättas, lappa skjortan, vända ut och in på höftskynket och laga sandalerna – då sluter du dig till dem.”

25 – Ahmad bin ´Îsâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb underrättade mig, från Abû Khallâd, från ´Ubâdah bin as-Sâmit, som sade:

Magen vill bara ha mer och mer. Det räcker med det tillräckliga.”

26 – Ahmad bin ´Îsâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss, från Khâlid bin Humayd, från ´Abdullâh bin al-Hârith, från Qays bin Râfi´, som sade:

Ve den vars mage utgör hans religion, jordeliv och bryderi.”