6. Månadscykelns relation till bönen

Månadscykeln har mer än tjugo domar. Vi kommer att nämna dem som det finns störst behov av:

1 – Bönen. Det är förbjudet och ogiltigt för kvinnan att be obligatorisk och frivillig bön. Bönen är inte obligatorisk för henne om mindre än en Rak´ahs tid återstår av tiden. Annars måste hon be oavsett om det sker i början av tiden eller i slutet.

Exempel på det första scenariot är att kvinnan får sin månadscykel motsvarande en Raka´ahs tid efter att solen har gått ned. När hon blir ren åläggs hon att be Maghrib eftersom hon var ren motsvarande en Rak´ahs tid efter att solen hade gått ned.

Exempel på det andra scenariot är att kvinnan blir ren motsvarande en Rak´ahs tid innan solen har gått upp. När hon blir ren åläggs hon att be Fadjr eftersom hon var ren motsvarande en Rak´ahs tid innan solen hade gått upp.

Men om kvinnan får sin månadscykel respektive blir ren mindre än vad som motsvarar en Rak´ahs tid innan solnedgång respektive soluppgång, åläggs hon inte att be respektive bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner med en Rak´ah av bönen har hunnit med bönen.”1

Det betyder att den som inte hinner med en Rak´ah av bönen inte heller har hunnit med bönen.

Måste kvinnan som blir ren motsvarande en Rak´ahs tid innan ´Asr och ´Isha’ går ut be Dhuhr och ´Asr respektive Maghrib och ´Ishâ’? Det råder delade åsikter om det. Den korrekta åsikten är att hon endast är skyldig att be bönen vars tid är inne, i detta fall ´Asr och ´Ishâ’. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner med en Rak´ah av ´Asr innan solen går ned har hunnit med ´Asr.”2

Han nämnde inte Dhuhr och ´Asr eller att han är skyldig att be Dhuhr. I princip är samvetet rent. Denna åsikt har Abû Hanîfahs och Mâliks rättsskola, vilket nämns i boken ”Sharh-ul-Muhadhdhab”3

När det kommer till att uttala Dhikr, Takbîr, Tasbîh, Tahmîd, Allâhs namn i samband med mat och annat, läsa Hadîth och Fiqh, åkalla Allâh och säga ”Âmîn” och lyssna till Qur’ânen, så är inget av det förbjudet för henne att göra. Det har bekräftats hos al-Bukhârî, Muslim och andra att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låg och läste Qur’ânen tillbakalutad mot ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) lår under hennes månadscykel4.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Unga kvinnor som precis har mognat, skygga jungfrur och menstruerande kvinnor skall gå ut – det vill säga till ´Îd-bönerna – och de skall beskåda godheten och de troendes bön. Vad gäller de menstruerande kvinnorna, så skall de undvika böneplatsen.”5

Vad beträffar tyst Qur’ân-läsning utan att röra på tungan, så är det okej. Exempel på det är att hon läser ur en Mushaf eller en tavla utan att röra på tungan. an-Nawawî sade:

”Det är tillåtet utan någon meningsskiljaktighet. Men om hon skall läsa genom att röra på tungan, så anser de flesta att det är förbjudet.”6

al-Bukhârî, Ibn Djarîr at-Tabarî och Ibn-ul-Mundhir sade:

”Det är tillåtet.”

Ibn Hadjar sade att det är Mâliks åsikt och ash-Shâfi´îs gamla åsikt7. al-Bukhârî rapporterade med en reducerad berättarkedja att Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

”Det är okej att hon läser versen.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det finns ingen grund i Sunnah för att hon inte får läsa Qur’ânen. Hadîthen:

”Varken den menstruerande kvinnan eller den sexuellt orene personen skall recitera något ur Qur’ânen.”

är svag enligt samtliga Hadîth-lärda8. Även kvinnorna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid hade månadscyklar. Om Qur’ân-läsningen hade varit förbjuden för dem liksom bönen, så skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det för sitt samfund och lärt de troendes mödrar det och följaktligen skulle det varit utspritt bland människorna. När det inte finns en enda person som har framfört det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det inte heller tillåtet att säga att det är förbjudet. Han har ju inte förbjudit det. Med tanke på att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har förbjudit det samtidigt som månadscykeln var mycken på hans tid, vet man att det inte är förbjudet.”9

Nu när vi känner till de lärdas delade åsikter är det säkrast för kvinnan med månadscykeln att inte läsa Qur’ânen med tungan om hon inte är i behov av det som till exempel vid undervisning eller prov.

1al-Bukhârî (580) och Muslim (607).

2al-Bukhârî (579) och Muslim (608).

3Sharh-ul-Muhadhdhab (3/70).

4al-Bukhârî (297) och Muslim (301).

5al-Bukhârî (324) och Muslim (890).

6Sharh-ul-Muhadhdhab (2/372).

7Fath-ul-Bârî (1/408).

8at-Tirmidhî (131).

9Madjmû´-ul-Fatâwâ (26/191).