6. Hadîth ”Tvister om Qur’ânen är otro.”

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (143-144)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/170)

143 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tvister om Qur’ânen är otro.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

144 – at-Tabarânî och andra rapporterade den via Zayd bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh).2

1God och autentisk.

2Autentisk. Hos at-Tabarânî står det:

”Tvista inte om Qur’ânen. Det är förvisso otro att tvista om den.” (4916)

Den fulländningen har autentiserats från flera följeslagare. Se ”as-Sahîhah” (2419).