6. Är den som associerar sig med grupper en innovatör?

Fråga 6: Är den som associerar sig med grupper en innovatör?

Svar: Det beror på grupperna. Den som associerar sig med grupper som avviker från Qur’ânen och Sunnah är en innovatör1.

1Shaykh Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd sade:

”Ingen i vårt samfund frånsett vår profet och vårt sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får utgöra en personlighet som måste följas och som det älskas och hatas för. Den som utser en sådan person är en vilsen innovatör.” (Hukm-ul-Intimâ’ ilâ al-Firaq wal-Ahzâb wal-Djamâ´ât al-Islâmiyyah, sid. 96-97)

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Ingen får utse åt samfundet en personlighet frånsett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vars lära det kallas till och som det älskas och hatas för. Ingen får utse ett tal frånsett Allâhs tal, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och samfundets samstämmighet som det älskas och hatas för. Det är typiskt Ahl-ul-Bid´a som utser en person eller ett tal som de splittrar samfundet med. De älskar och hatar utmed det talet eller den personen.” (Madjmû ´-ul-Fatâwâ (20/164))

Shaykh Bakr sade efter Shaykh-ul-Islâm ovanstående ord:

”Sådant är fallet med många islamiska grupper och sekter i dag. De utser personer till sina ledare. De älskar dem som är med dem och hatar dem som är mot dem. De lyder dem i allt som de säger utan att hänvisa till Qur’ânen och Sunnah och utan att fråga dem om bevis för de säger.”