6. Allmän tro på sändebuden

Ahl-us-Sunnah tror likaså på sändebuden och att Allâh har sänt sändebud till människorna. Det första sändebudet var Nûh. Även Âdam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ett sändebud; han sändes till sin avkomma. Det sista sändebudet var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Alla var sanna sändebud. Alla förkunnade sin Herres budskap. Alla sändes för att påbjuda människorna att dyrka endast Allâh och lyda Honom och varna för avguderi och synder. Alla gjorde så, från Âdam till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).

Nûh kallas för det första sändebudet eftersom han var det första sändebudet som skickades till människorna efter att de hade fallit i avguderi. Dessförinnan följde människorna Âdams föreskrift och dyrkade endast Allâh. Avguderiet tog plats i Nûhs (´alayhis-salâm) samfund efter att de hade dyrkat individerna Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr. Till följd därav sände Allâh Nûh till dem för att befalla dem att dyrka endast Allâh och varna dem för Allâhs straff. När de vidhöll och ignorerade ordern dränkte Allâh dem med en översvämning.