59. Var var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 97-99

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Imâm Ahmad rapporterade: Suraydj bin an-Nu´mân berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för oss: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:

Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Ingenting undkommer den.”

ash-Shâfi´î sade:

Abû Bakrs kalifat var korrekt. Allâh beslutade det ovanför Sin himmel och enade Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares hjärtan kring det.”1

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”2

Det påminner om ash-Shâfi´îs ord.

Känd är tillika historien om Abû Yûsuf – Abû Hanîfahs elev – som krävde Bishr al-Marîsî därför att han hade förnekat egenskaperna och propagerat Djahms dogm. Följaktligen flydde mannen, rapporterar Ibn Abî Hâtim och andra.

Den kände imamen Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – känd som Ibn Abî Zamanîn och en av Mâlikiyyahs imamer – sade i sin bok ”Usûl-us-Sunnah”:

”Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att Allâh (´azza wa djall) skapade tronen. Av allt som Han har skapat utmärkte Han sin höghet och resning över just den. Därefter reste Han sig över den så som Han ville. Detta underrättade Han om Sig själv när Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.”4

Fri från brister är Han som är långt borta så att Han inte syns och ändå nära med Sin kunskap och förmåga så att Han hör den hemliga överläggningen.

Ibn Mutarrif berättade för mig, från Sa´îd bin ´Uthmân, från Nasr bin Marzûq, från Asad bin Mûsâ: Hammâd bin Salamah berättade för oss oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

Allâhs sändebud! Var var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Därefter skapade Han Sin tron ovanför vattnet.”56

KOMMENTARER

Hadîthen ”Ovanför molnen” rapporteras av Imâm Ahmad och andra, via Wakî´ bin Hudus. Det har också sagts ´Udus. Han var inte särskilt känd. Bland andra sade Hâfidh Ibn Hadjar att han är godkänd. Han var som sagt inte särskilt känd när det kommer till en berättarkedjas äkthet. Om den är autentisk, så är det en sakfråga som inte kan omtalas utan bevis från Qur’ânen och Sunnah. Och om den inte är det, säger man som alltid, nämligen att Allâh vet bättre. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har sagt att Han är ovanför tronen och att Han reste Sig över tronen efter att ha skapat himlarna och jorden. Men gällande var Han var innan det, så om hadîthen är autentisk, är sakfrågan klar och tydlig. Och om den inte är det är svaret: Allâh vet bättre.

Wakî´ bin Hudus hadîth är ingen stark hadîth som kan man förlita sig på i en fundamental fråga. Måhända återberättas den via andra håll och via intygande rapporteringar som stärker den. Det är något man får begrunda och därtill också referera till rapporteringen hos Ibn Abî Zamanîn, Abû Dâwûd at-Tayâlisî och andra.

1Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 181

2al-Bukhârî (7420).

320:5

457:4

5Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i ”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).

6Usûl-us-Sunnah, sid. 88