59. Så förstod Salaf – slutet på “Kitâb-us-Sifât”

59 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot över det varpå det säger ”Det räcker, det räcker” och dylika hadîther:

Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”1

60 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: Jag bevittnade att Zakariyyâ bin ´Adî frågade Wakî´:

Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther, som den om fotpallen och andra?” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade dessa hadîther utan att tolka något.”

61 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss: Muhammad bin Sulaymân – Luwayn – sade:

Det sades till Ibn ´Uyaynah: ”Vad sägs om dessa hadîther om beskådningen som du återberättar?” Han sade: ”De är sanna. Vi har hört dem från folk som vi litar på och är nöjda med.”

62 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-Hasan bin al-Fadhl bin as-Samh berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin Abî Shurayh säga: Jag hörde Wakî´ återberätta för oss en hadîth om beskådningen, eller en annan, och säga:

Om ni ser någon förneka dessa hadîther, så skall ni anse honom tillhöra Djahmiyyah.”

63 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: ´Îsâ bin Ishâq bin Mûsâ al-Ansârî Abûl-´Abbâs berättade för oss: Jag hörde min fader säga: Jag hörde Sufyân säga:

Tolkningen av allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen ligger i att läsa det utan föreställning eller jämförelse.”

64 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ishâq bin Ya´qûb al-´Attâr berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin ad-Dawraqî säga: Jag hörde Wakî´ säga:

”Vi underkastar oss dessa hadîther bokstavligt. Vi frågar inte ”Varför?” eller ”Hur?”

65 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Abûl-´Abbâs Ishâq bin Ya´qûb berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin ad-Dawraqî säga: Ahmad bin Nasr berättade för mig: Efter att jag hade frågat Sufyân bin ´Uyaynah ihärdigt hörde jag honom säga hemma hos sig efter ´Ishâ’:

Låt mig andas.” Jag sade: ”Abû Muhammad! Jag vill fråga dig något.” Han sade: ”Fråga inte.” Jag sade: ”Jag måste fråga dig. Vem annars skall jag fråga?” Han sade: ”Låt gå.” Jag sade: ”Hur är hadîthen från ´Ubaydah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Har du fått reda på att Allâh (´azza wa djall) skall bära himlarna på ett finger, jordarna på ett finger…”

Människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar…”

Allâh (´azza wa djall) förvånas och skrattar.”?

Sufyân sade: ”De är som de har återberättats. Vi bekräftar dem och återberättar dem utan föreställning.”

66 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Muhammad bin ´Umar bin al-Hakam Abûl-Hasan bin al-´Attâr berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Mus´ab al-´Âbid säga:

Den som påstår att Du inte talar och inte ses på Domedagen hädar Ditt ansikte och känner inte Dig. Jag vittnar att Du är ovanför tronen, ovanför de sju himlarna, och inte som Dina fiender kättarna säger.”

67 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss: Muslim bin Qâdim berättade för oss: Mûsâ bin Dâwûd berättade för oss: ´Abbâd bin al-´Awâm berättade för oss:

Sharîk bin ´Abdillâh kom till oss varpå vi sade till honom: ”Abû ´Abdillâh! Vi har ett folk bland Mu´tazilah som förnekar hadîtherna:

Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”2

och:

Paradisets invånare skall se sin Herre.”

Följaktligen berättade Sharîk för mig ungefär tio hadîther om det. Sedan sade han: ”Vad oss beträffar, tar vi vår religion från efterföljarna och efterföljarna tog den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Vem tar dessa sin religion ifrån?”

68 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Abû ´Abdillâh bin Rawh bin Abî Sa´îd berättade för oss: Jag hörde Abû Rubâbah ´Uqbah bin Qubaysah bin ´Uqbah säga:

”En dag kom vi hem till Abû Nu´aym. Han gick nedför trapporna som han hade i sitt hem. Han satte sig mitt bland oss och verkade arg. Sedan sade han: ”Sufyân bin Sa´îd bin Masrûq ath-Thawrî berättade för oss, Zuhayr bin Mu´âwiyah bin Hudaydj bin Rahîl al-Dju´fî berättade för oss, Hasan bin Sâlih bin Hayy berättade för oss och Sharîk bin ´Abdillâh an-Nakha´î berättade för oss:

”Dessa söner till Muhâdjirûn berättade för oss att Allâh (´azza wa djall) skall ses i nästa liv till dess att judesonen Sabbâgh kom och sade motsatsen.”

Det vill säga Bishr al-Marîsî.

69 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Sa´d Abû Ibrâhîm az-Zuhrî berättade för oss: al-Haytham bin al-Khâridjah berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss:

”Jag frågade al-Awzâ´î, Mâlik bin Anas och Sufyân ath-Thawrî om hadîtherna kring beskådningen och annat. De sade: ”För dem vidare utan föreställning.”

70 – Ibn Makhlad berättade för oss: Abû Ibrâhîm az-Zuhrî berättade för oss: Yahyâ bin Ayyûb berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss, från Mâlik bin Anas, från az-Zuhrî som sade:

”Underkasta er Sunnah och opponera er inte mot den.”

SLUT

1Autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/51).

2al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).