59. Profetens samtal med följeslagarna om jordelivet

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 59-60

224 – Abûr-Rabî´ az-Zahrânî berättade för oss: ´Abdullâh bin Yazîd al-Muqri’ underrättade oss: al-Layth bin Sa´d underrättade oss, från al-Walîd bin Abîl-Walîd, från Sulaymân bin Khâridjah bin Zayd bin Thâbit, från sin fader, som sade:

“En grupp människor kom in till Zayd bin Thâbit och sade: “Underrätta oss om Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)!” Han sade: “Jag var hans granne. När vi talade om efterlivet, gjorde han detsamma med oss. Och när vi talade om jordelivet, gjorde han detsamma med oss.”1

225 – Ibn Hisâb underrättade oss: Hammâd bin Zayd underrättade oss, från Yahyâ bin Sa´îd, från ´Umar bin Kathîr bin Aflah, från ´Ubayd Sanûtâ, från Khawlah bint Qays bin Qahd, som var gift med Hamzah, som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till Hamzah, varvid de talade om jordelivet.”2

226 – Ibn Wârah berättade för oss: Muhammad bin Sa´îd bin Sâbiq underrättade oss: ´Amr bin Abî Qays underrättade oss, från Ibrâhîm bin al-Muhâdjir, från Qays bin Abî Hâzim, från al-Mustawrid, som berättade:

När jag var hos Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade vi om jordelivet, varpå han sade: “Jordelivet i jämförelse med efterlivet är som att någon av er doppar sitt finger i havet varefter han tittar hur det återvänder.”3

1Svag enligt al-Albânî i “Mukhtasar-ush-Shamâ’il al-Muhammadiyyah” (294).

2Ahmad (26515).

3Muslim (2858).