59. Handlingarna räknas efter den sista

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 68-69

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

55 – Handlingarna räknas efter den sista. Den lycklige är han som finner sig lycklig i Allâhs beslut, den olycklige är han som finner sig olycklige i Allâhs beslut.

FÖRKLARING

Handlingarna räknas efter den sista handlingen. Det vill säga att de lyckligas sista handling är god medan de olyckligas sista handling är ond, beroende på deras tidigare handlingar och gärningar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas efter den sista.”1

Den person som ska till paradiset kommer till sist att göra det paradisets invånare gör, och den person som ska till Elden kommer till sist att göra det Eldens invånare gör. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker: dess uppehälle, livslängd, handling och om den ska vara olycklig eller lycklig. Vid Honom som det inte finns någon annan sann gud än! Var och en av er må göra det paradisets invånare gör till dess att en aln återstår till döden, varefter boken hinner kapp honom varpå han gör det Eldens invånare gör och därmed hamnar i den. Och var och en av er må göra det Eldens invånare gör till dess att en aln återstår till döden, varefter boken hinner kapp honom varpå han gör det paradisets invånare gör och därmed hamnar i det.”2

Alltså räknas handlingarna efter den sista. Allâh (´azza wa djall) vet vad Hans slavar ska göra och var de ska hamna; en grupp till paradiset och en grupp till helvetet. ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade som sagt:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss med en bok i vardera hand; en i högerhanden och en i vänsterhanden. Han sade: ”Vet ni vilka böcker dessa två är?” Vi sade: ”Nej, Allâhs sändebud, inte om du inte underrättar oss.” Han sade om boken i sin högerhand: ”Detta är världarnas Herres skrift. Häri finns namnen på paradisets invånare och deras fäders och stammars namn. Efter siste man har de förseglats varför ingen någonsin kan läggas dit eller dras därifrån.” Därefter sade han om boken i sin vänsterhand och sade: ”Detta är världarnas Herres skrift. Häri finns namnen på Eldens invånare och deras fäders och stammars namn. Efter siste man har de förseglats varför ingen någonsin kan läggas dit eller dras därifrån.”

Allt det vet Allâh (´azza wa djall) redan. Handlingarna räknas efter den sista. Den person som ska till paradiset kommer till sist att göra det paradisets invånare gör, och den person som ska till Elden kommer till sist att göra det Eldens invånare gör.

1al-Bukhârî (6607).

2al-Bukhârî (6549) och Muslim (2643).