58. Tillåtet att inte läsa Qur’ânen i ordningsföljd

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

at-Tibyân fî Âdâbi Hamalat-il-Qur’ân, s. 62-63

Skulle man däremot inte läsa surorna utifrån deras turordning, såtillvida att man inte läser den ena suran efter den andra eller att man läser den senare suran innan den tidigare, är handlingen tillåten. Därom rapporteras många sägelser. Exempelvis läste ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) suran al-Kahf i första Rak´ah och Yûsuf i andra.

Flera bland Salaf föraktade dock avvikelse från Qur’ânens ordning, vilket Ibn Abî Dâwûd rapporterade från bland andra al-Hasan. Med en autentisk berättarkedja rapporterade han att det sades till ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh):

“Så-och-så läser Qur’ânen bakvänt.” Han sade: “Hans hjärta är bakvänt.”

Däremot är det totalt förbjudet att läsa en sura baklänges, delvis på grund av att en sådan läsning häver Qur’ânens unikum och versernas ordningsföljds visdom. Ibn Abî Dâwûd rapporterade att den ädle efterföljaren och imamen Ibrâhîm an-Nakha´î och Imâm Mâlik bin Anas föraktade den typen av läsning. Mâlik fördömde den och sade att den är “väldigt allvarlig”.

Vad beträffar barnens undervisning, är det bra att de börjar lära sig Qur’ânen från slutet i stället. Det är inte den läsningen som åsyftas här. Dels är deras läsning uppdelad över flera dagar, dels underlättar den memoreringen för dem – och Allâh vet bättre.