57. Paradisets och helvetets invånare är bestämda

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 64-65

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

53 – Allâh visste och har alltid vetat antalet invånare i paradiset och helvetet. Det antalet kommer vare sig stiga eller sjunka.

FÖRKLARING

Det stämmer. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har skapat slavarna och deras handlingar, livslängder och uppehällen. Allâh vet vem som ska till paradiset och vem som ska till helvetet. ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss med en bok i vardera hand; en i högerhanden och en i vänsterhanden. Han sade: ”Vet ni vilka böcker dessa två är?” Vi sade: ”Nej, Allâhs sändebud, inte om du inte underrättar oss.” Han sade om boken i sin högerhand: ”Detta är världarnas Herres skrift. Häri finns namnen på paradisets invånare och deras fäders och stammars namn. Efter siste man har de förseglats varför ingen någonsin kan läggas dit eller dras därifrån.” Därefter sade han om boken i sin vänsterhand och sade: ”Detta är världarnas Herres skrift. Häri finns namnen på Eldens invånare och deras fäders och stammars namn. Efter siste man har de förseglats varför ingen någonsin kan läggas dit eller dras därifrån.” Hans följeslagare sade: ”Allâhs sändebud! Vad är meningen med handlingar om allting är förutbestämt?” Han svarade: ”Eftersträva riktighet och måttlighet. Den person som ska till paradiset kommer till sist att göra det paradisets invånare gör, oavsett hans tidigare handlingar. Och den person som ska till Elden kommer till sist att göra det Eldens invånare gör, oavsett hans tidigare handlingar.” Sedan visade han med sina händer som att han kastade bort dem och sade: ”Er Herre är klar med slavarna:

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

”Några skall i paradiset, och andra i den högt flammande Elden.”12

Detta bevisar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) fullkomliga kunskap. Han känner redan de lyckliga och de olyckliga, antalet i paradiset och antalet i helvetet. Allt det vet Allâh. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Det är de som bekräftar beskeden om det dolda utifrån Qur’ânen och Sunnah, till skillnad från innovatörer, vilsna och klandervärda uttolkare som saknar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs, Salafs och deras anhängares kunskap.

142:7

2at-Tirmidhî (2141) och Ahmad (6563). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2141).