56 – Kapitel 9 – Tre avvisningar av den som ber profeten om medling

Om han då säger:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har blivit skänkt medling och jag ber om det som Allâh har skänkt honom”, är svaret:

”Allâh gav honom rätt att medla, men Han förbjöd dig detta. Han sade:

”Anropa därför ingen vid sidan av Allâh.” (72:18)

Om du då tillber Allâh att Han skall låta Sin profet medla för dig, skall du lyda Hans ord:

”Anropa därför ingen vid sidan av Allâh.” (72:18)

Likaså har andra än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt att medla. Det har rapporterats autentiskt att änglar, troende och gudfruktiga människor och barn som dör före puberteten medlar. Skall du då säga: ”Allâh gav dem rätt att medla, därför ber jag dem om den”? Om du säger det, återvänder du till dyrkan av de rättfärdiga som Allâh har nämnt i Sin skrift. Och om du säger: ”Nej”, nollställs ditt påstående: ”Allâh gav honom rätt att medla och jag ber om det som Allâh har skänkt honom.””

Förklaring

Om avgudadyrkaren som tillber Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger att Allâh har gett Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt att medla och att han ber honom om den, svaras han på tre sätt:

Det första: Allâh har gett honom rätt att medla samtidigt som Han har förbjudit dig att tillbe någon annan än Honom. Han sade:

”Anropa därför ingen vid sidan av Allâh.” (72:18)

Det andra: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har gett honom rätt att medla, men han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medlar inte utan Allâhs tillstånd. Inte heller medlar han för någon annan än den som Allâh är nöjd med. Allâh är inte nöjd med avgudadyrkaren och sålunda låter Han inte honom medla för honom. Han (ta´âlâ) sade:

”De kan inte medla för någon annan än den som Han är nöjd med.” (21:28)

Det tredje: Allâh (ta´âlâ) har låtit andra än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha rätt att medla. Änglar medlar. Barn som dör innan puberteten medlar. Troende och gudfruktiga människor medlar. Fråga honom:

”Ber du även dem om medling?”

Om han ger ett negativt svar, tillintetgörs hans åsikt. Skulle han däremot svara positivt, återvänder han till åsikten att dyrka de rättfärdiga människorna.

Denna avgudadyrkare vill egentligen inte att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medlar för honom. Om han verkligen hade velat det, skulle han ha sagt:

”Allâh! Låt Din profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Allâhs sändebud, medla för mig.”

Däremot ber han direkt till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att tillbe någon annan än Allâh är större avguderi som tar ut dess utövare ur religionen. Hur kan denne som tillber andra vid sidan av Allâh vilja att någon medlar för honom hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ)?

Det har rapporterats autentiskt att änglar, troende och gudfruktiga människor… – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Allâh (´azza wa djall) sade:

”Änglarna har medlat. Profeterna har medlat. De troende har medlat.”1

… och barn som dör före puberteten… – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen muslim som har haft tre barn och dött går in i Elden, utan att den endast rör vid honom lite.”2

Rapporterad av al-Bukhârî. Dessutom har han rapporterat en annan hadîth från honom och Abû Sa´îd al-Khudrî som säger:

”… utan att ha nått puberteten…”3

1 Muslim (302).

2 al-Bukhârî (1251).

3 al-Bukhârî (1250).