56. Då konstaterar vi vem som ska till paradiset och helvetet

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 134-135

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Vi utgår inte från en muslims handling för att konstatera att han skall till paradiset eller helvetet. Vi både hoppas på det bästa för honom och fruktar för honom. Vi fruktar för syndaren och hoppas att han benådas av Allâh.

FÖRKLARING

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah konstaterar inte att någon ska till paradiset utan föregående bevis från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), såsom de tio följeslagarna som blev lovade paradiset. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Abû Bakr är i paradiset. ´Umar är i paradiset. ´Uthmân är i paradiset. ´Alî är i paradiset. Talhah är i paradiset. az-Zubayr är i paradiset. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf är i paradiset. Sa´d bin Abî Waqqâs är i paradiset. Sa´îd bin Zayd bin ´Amr bin Nufayl är i paradiset. Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh är i paradiset.”1

Riyâh bin al-Hârith berättade att Sa´îd bin Zayd bin Nufayl (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Utifrån det mina öron hörde och mitt hjärta förstod vittnar jag att jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Abû Bakr är i paradiset. ´Umar är i paradiset. ´Alî är i paradiset. ´Uthmân är i paradiset. Talhah är i paradiset. az-Zubayr är i paradiset. ´Abdur-Rahmân är i paradiset. Sa´d bin Mâlik är i paradiset. Den nionde troende är i paradiset.” Om jag hade velat hade jag nämnt honom vid namn.” Det blev liv i moskén och det sades: ”Allâhs sändebuds följeslagare! Vem är den nionde?” Han sade: ”Ni frågar mig i Allâhs namn – och Allâh är väldig. Jag är den nionde och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den tionde.” Därefter svor han vid Allâh och sade: ”Vid Allâh! Att en mans ansikte dammas i ett slag vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sida, väger tyngre än era handlingar om ni så lever lika länge som Nûh (´alayhis-salâm).”2

1Ahmad (1/193), at-Tirmidhî (3747) och Ibn Mâdjah (133). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (50).

2Ahmad (1/187).