55. Sudjûds tillvägagångssätt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ned i Sudjûd med händerna före knäna1. Han befallde handlingen och sade:

”När någon av er går ned i Sudjûd så skall han inte gå ned på knäna som en kamel. Han skall gå ned med händerna före knäna.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Händerna går ned i Sudjûd liksom ansiktet går ned i Sudjûd. När någon av er skall lägga ned sitt ansikte så får han lägga ned sina händer och när han skall lyfta på det så får han lyfta upp dem.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade ned sina handflator, sträckte ut dem4, förde samman fingrarna5 och riktade dem mot Qiblah6.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) placerade sina händer i höjd med axlarna7 och ibland i höjd med öronen8.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) placerade både näsan och pannan på marken9. Han sade till mannen som bad fel:

”När du går ned i Sudjûd skall du stadga dig.”10

I en annan rapportering sade han:

”När du går ned i Sudjûd skall du placera ditt ansikte och dina händer så att alla dina ben hamnar på rätt plats i lugn och ro.”11

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte placerar näsan på marken liksom han placerar pannan har ingen bön.”12

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) placerade även knäna och tårna på marken13.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böjde [sina vrister och] tår mot Qiblah14.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förde ihop hälarna15, lyfte på benen16, befallde att det görs så17 och böjde på tårna18.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ned i Sudjûd på sju kroppsdelar: handflatorna, knäna, fötterna, pannan och näsan. Han lät de två sistnämnda kroppsdelarna utgöra en enda kroppsdel i Sudjûd när han sade:

”Jag har blivit beordrad (i en annan rapportering ”Vi har blivit beordrade”) att gå ned i Sudjûd på sju kroppsdelar; på pannan – och pekade på näsan – händerna (i en annan rapportering ”handflatorna”), knäna och fötterna och att inte vika kläderna19 eller sätta upp håret.”20

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När slaven går ned i Sudjûd går även sju kroppsdelar ned i Sudjûd med honom: hans ansikte, handflator, knän och fötter.”21

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man med flätat hår i nacken och sade:

”Han här är lik personen som ber med fastbundna händer.”22

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är Satans sittplats.”23

Det vill säga hans flätas knut.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade inte ned armarna på marken24. Hans armar var upplyfta från marken och avlägsnade från sidorna så att man kunde se hans armhålor bakifrån25. Om ett lamm hade velat gå under hans armar hade det kunnat göra det26. Han månade så pass mycket om det att vissa av hans följeslagare sade:

”Vi tyckte synd om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han avlägsnade sina armar från sidorna i Sudjûd.”27

Han beordrade det och sade:

”När du går ned i Sudjûd skall du lägga ned handflatorna och lyfta på armbågarna.”28

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var raka i Sudjûd. Ingen får lägga ned armarna som en hund.”29

I en annan formulering står det:

”Ingen av er får lägga ned sina armar som en hund.”30

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Lägg inte ned armarna som ett rovdjur. Stöd dig mot dina handflator och sära på dina överarmar. Gör du så kommer alla dina kroppsdelar att vara i Sudjûd med dig.”31

1Ibn Khuzaymah (1/76/1), ad-Dâraqutnî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. Ingen opponerande hadîth är autentisk. Den här åsikten har Mâlik och den tillskrivs även Ahmad, vilket nämns i Ibn-ul-Djawzîs ”at-Tahqîq” (2/108). al-Marwazî rapporterade med en autentisk berättarkedja att Imâm al-Awzâ´î sade:

”Jag var med om att människorna gick ned med händerna för knäna.” (al-Masâ’il (1/147/1))

2Abû Dâwûd, Tammâm i ”al-Fawâ’id” (1/108) och an-Nasâ’î i ”as-Sughrâ” och ”al-Kubrâ” (1/47) med en autentisk berättarkedja. ´Abdul-Haqq autentiserade den i ”al-Ahkâm al-Kubrâ” (1/54). Han sade:

”Den har en bättre berättarkedja än den tidigare berättarkedjan.” (1/56)

Det vill säga Wâ’ils hadîth som går emot den. Trots att den går emot den här autentiska hadîthen och hadîthen innan den så är dess berättarkedja inte autentisk. Detsamma gäller alla andra hadîther med liknande betydelse. Det har jag förklarat i ”adh-Dha´îfah” (929) och ”al-Irwâ’” (357).

Att skilja sig från kamelen genom att gå ned med händerna före knäna beror på att kamelen går ned med knäna först, vilket nämns i ”Lisân-ul-´Arab” och andra ordböcker. Samma sak sade at-Tahâwî i ”Mushkil-ul-Âthâr” och ”Sharh Ma´ânîl-Âthâr” och Imâm as-Sarqastî (rahimahullâh). Han rapporterade med en autentisk berättarkedja att Abû Hurayrah sade:

”Ingen skall gå ned som en kamel på rymmen.” (Gharîb-ul-Hadîth (2/70/1-2))

Imamen sade:

”Detta gäller Sudjûd. Han skall inte kasta sig ned som en orolig kamel som är på rymmen. Istället skall han gå ned lugnt och fint med händerna före knäna, vilket har rapporterats förklarligt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Därefter nämnde han den ovanstående hadîthen. Ibn-ul-Qayyim uttalade sig märkligt när han sade:

”Det är obegripligt och obekant för de språkkunniga.”

Han avvisas av de angivna referenserna och andra som du får hänvisa till. Jag har förklarat det ingående i min avvisning av Shaykh at-Tuwaydjirî som kommer förhoppningsvis att tryckas.

3Ibn Khuzaymah (2/79/1), Ahmad och as-Sarrâdj. al-Hâkim autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. Den nämns i ”al-Irwâ’” (313).

4Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

5Ibn Khuzaymah, al-Bayhaqî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

6al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja. Hos Ibn Abî Shaybah (2/82/1) och as-Sarrâdj poängteras fingrarnas riktning via en annan berättarkedja.

7Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som autentiserade den tillsammans med Ibn-ul-Mulaqqin (2/27). Den nämns i ”al-Irwâ’” (309).

8Abû Dâwûd och an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.

9Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som autentiserade den tillsammans med Ibn-ul-Mulaqqin (2/27). Den nämns i ”al-Irwâ’” (309).

10Abû Dâwûd och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

11Ibn Khuzaymah (1/10/1) med en god berättarkedja.

12ad-Dâraqutnî, at-Tabarânî (1/140/3) och Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân”.

13al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja. Hos Ibn Abî Shaybah (2/82/1) och as-Sarrâdj poängteras tårnas riktning via en annan berättarkedja. al-Hâkim autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

14al-Bukhârî och Abû Dâwûd. Tillägget rapporteras av Ibn Râhûyah i ”al-Musnad” (2/129/4). Ibn Sa´d (4/157) rapporterade att Ibn ´Umar tyckte om att rikta varje kroppsdel, inklusive tummarna, mot Qiblah när han bad.

15at-Tahâwî, Ibn Khuzaymah (654) och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

16al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja.

17at-Tirmidhî och as-Sarrâdj. al-Hâkim autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

18Abû Dâwûd, at-Tirmidhî som autentiserade den, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

19Det vill säga att kläderna inte skall hållas med händerna i samband med Rukû´ och Sudjûd, sade Ibn-ul-Athîr i ”an-Nihâyah”.

20al-Bukhârî och Muslim. Den nämns i ”al-Irwâ’” (310).

21Muslim, Abû ´Awânah och Ibn Hibbân.

22Muslim, Abû ´Awânah och Ibn Hibbân. Ibn-ul-Athîr sade:

”Hadîthen betyder att om hans hår är utsläppt så faller det också ned på marken i Sudjûd, vilket han belönas för. Och om det är flätat så räknas det inte ha gått ned i Sudjûd. Han liknade honom vid personen vars händer är fastbundna därför att de inte vidrör marken i Sudjûd.”

Det verkar som om domen berör endast männen och inte kvinnorna, vilket ash-Shawkânî framförde från Ibn-ul-´Arabî.

23Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är god. Både Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân autentiserade den. Den nämns i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (653).

24al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

25al-Bukhârî och Muslim. Den nämns i ”al-Irwâ’” (359).

26Muslim, Abû ´Awânah och Ibn Hibbân.

27Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah med en god berättarkedja.

28Muslim och Abû ´Awânah.

29al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd och Ahmad.

30Ahmad och at-Tirmidhî som autentiserade den.

31Ibn Khuzaymah (2/80/1), al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah” och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.