55. Allah är frånskild från skapelsen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

´Abdullâh bin Ahmad och andra återberättade autentiskt från Ibn-ul-Mubârak som fick följande fråga:

Hur lär vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna, ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här på jorden.”

Detsamma sade Imâm Ahmad och andra.

KOMMENTAR

Att Han är frånskild betyder att Han är distanserad. Han är nämligen distanserad från Sin skapelse. Inget av Honom är i skapelsen och inget av skapelsen är i Honom. Han (subhânah) är självständig, ovanför Sin tron, ovanför Sina himlar.