54. Vi säger som Ahmad, at-Tirmidhî och Ibn Khuzaymah

65 – Hanbal sade:

Jag frågade Abû ´Abdillâh om hadîther som:

Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”

Ni kommer att se er Herre med ögonen liksom ni ser fullmånen och solen en molnfri dag.”

Till dess att Han placerar Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

Abû ´Abdillâh sade: ”Vi betror och bekräftar dem utan föreställning eller innebörd. Vi avfärdar ingenting av det. Vi vet att allt som rapporteras autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sant. Vi avfärdar inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Allâh (ta´âlâ) skall inte beskrivas med mer än det Han själv har beskrivit Sig med eller det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, utan begränsning eller slut:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Beskrivarna kan inte uppnå Hans egenskaper. Vi överskrider inte Qur’ânen och hadîtherna. Vi säger det Han sade, beskriver Honom såsom Han beskrev Sig själv och överskrider inte det. Vi tror på allt i Qur’ânen; det klara och det oklara i den. Vi avfärdar inga av Hans egenskaper på grund av förtal.”

66 – at-Tirmidhî sade:

Flera lärde har sagt att denna hadîth och liknande rapporteringar om Allâhs egenskaper och Herrens (tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen är autentiska. Man skall tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Mâlik bin Anas, Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak som sade:

”Framför dessa hadîther utan föreställning.”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda.

Vad beträffar Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och säger att de innebär liknelse. Allâh har flera gånger i Sin skrift nämnt handen, synen och hörseln. Djahmiyyah tolkar dock detta på ett annat sätt än det sätt som de lärda tolkade det på och säger:

”Allâh skapade inte Âdam med Sin hand. Hand betyder styrka.”

Ibn Râhûyah sade:

Det är endast en liknelse i fall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade, liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”23

67 – Imamernas imam Abû Bakr Muhammad bin Khuzaymah sade:

De egenskapsrelaterade rapporteringarna är överensstämmande med Qur’ânen. Senare generationer har återberättat dem från tidigare generationer, från följeslagarna och efterföljarna till vår tid, i den bemärkelse att de är Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Man skall ha kunskap om Honom, betro Honom och underkasta sig det Han (ta´âlâ) har sagt i uppenbarelsen samt det Hans profet och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Hans skrift. Det skall göras utan tolkning och förnekelse, utan liknelse och jämförelse.”

142:11

242:11

3al-Djâmi´ (662).