54 – Kapitel 9 – Medlingens villkor

Och den sätts i bruk först efter Allâhs tillstånd. Han (´azza wa djall) sade:

”Vem är det som vågar medla inför Honom utan Hans tillstånd?” (2:225)

Ingen medlar för någon annan utan Allâhs tillstånd. Han (´azza wa djall) sade:

”De kan inte medla för någon annan än den som Han är nöjd med.” (21:28)

Han behagas inte av något annat än Tawhîd. Han (´azza wa djall) sade:

”Om någon vill anta en religion som inte är Islâm kommer detta att vägras honom.” (3:85)

Förklaring

Han (rahimahullâh) förklarade att medlingen har två villkor:

Det första: Att Allâh tillåter den. Han (ta´âlâ) sade:

”Vem är det som vågar medla inför Honom utan Hans tillstånd?” (2:225)

Det andra: Att Allâh (´azza wa djall) är nöjd med medlaren och den det medlas för. Han (ta´âlâ) sade:

”Den Dagen skall ingen medling vara till nytta utom från den som fått den Nåderikes tillstånd och vars ord Han har godkänt.” (20:106)

”De kan inte medla för någon annan än den som Han är nöjd med.” (21:28)

Det är allmänt känt att Allâh behagas endast av Tawhîd. Det är omöjligt att Han behagas av otro. Han (ta´âlâ) sade:

”Om ni hädar, behöver Allâh sannerligen inte er. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sin tjänare med tillfredsställelse – men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.” (39:7)

Om Han inte är nöjd med otro, kommer Han inte tillåta att det medlas för den otrogne.