54. Islam är den största trösten

Håll fast vid din kunskap att Allâh har gett oss otaliga gåvor. Den ende som vet hur många de är Allâh som har väglett oss till islam och låtit oss tillhöra den bästa människans samfund. Samtliga profeter (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) har fått ett utmärkande drag och vår profet har fått allt det och mer därtill. Han är den förste som kommer att resa sig upp ur jorden. Han är den förste som kommer att medla och den förste som kommer att bli bönhörd. Han är den förste som kommer att knacka på paradisets dörr. Det har bekräftats i Muslims ”as-Sahîh” via Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag är den första människan som kommer att bönhöras om paradiset och jag är profeten med de flesta anhängarna.”

Buraydah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradisets folk är 120 rader varav 80 är från mitt samfund och 40 från de resterande samfunden.”

Rapporterad av at-Tirmidhî.

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”70.000 från mitt samfund kommer att träda in i paradiset utan att betala räkenskap. Med varenda en av dessa 70.000 kommer 70.000.”

Rapporterad av Muslim.