53. Kapitel om frasen ”Allâh! Förlåt mig om Du vill!”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er skall säga: ”Allâh! Förlåt mig om Du vill! Allâh! Benåda mig om Du vill!” Be beslutsamt. Det finns ingen som tvingar Allâh.”1

2 – Hos Muslim lyder formuleringen på följande sätt:

”Han skall ha ett stort hopp. Allâh ser inte stort på något av det Han ger.”

FÖRKLARING

Författaren vill härmed klargöra att det hör till fulländad tro och Tawhîd att be beslutsamt och inte tveka. När den troende tillber sin Herre gör han det beslutsamt utan att tveka. Allâhs givmildhet är väldig. Han är den Rike, den Lovprisade. Det är inte passande att den troende ber förbehållet. Det är skapelsen som bes förbehållet eftersom den är antingen oförmögen eller också motvillig. Herren är däremot Rik och Förmögen.

1 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er skall säga: ”Allâh! Förlåt mig om Du vill! Allâh! Benåda mig om Du vill!” Be beslutsamt. Det finns ingen som tvingar Allâh.”

Det är alltså olämpligt för slaven att be förbehållet. En förbehållen bön tyder på att han är varken nödställd eller i behov av bönen. Det är obligatoriskt att vara beslutsam. Ingen kan tvinga Allâh och Han är inte inkapabel till något.

2 – Hos Muslim lyder formuleringen på följande sätt:

”Han skall ha ett stort hopp. Allâh ser inte stort på något som Han ger.”

Allâh (ta´âlâ) är den Väldige, den Rike, den Lovprisade. Allt som Han ger till Sina slavar är litet och enkelt hos Honom ehuru Han (subhânahu wa ta´âlâ) ger dem en väldig förmögenhet.

Den troende skall ha ett starkt hopp i det som finns hos Allâh. Han skall fästa sig hårt vid Allâh, lägga mycket stor vikt vid att ta tillflykt till Allâh och underordna sig Honom. När han tillber Honom skall han visa stark vilja och nöd och undvika förbehåll. Även när han ber för sina bröder skall han inte säga: ”Må Allâh förlåta dig om Han vill, må Allâh benåda dig om Han vill.” Han skall vara beslutsam och inte säga ”Om Allâh vill” ehuru han gör så i hopp om välsignelse. Han skall aldrig be förbehållet. Han skall inte heller säga: ”Allâh! Förlåt mig för det Du vill.”

Kuriosum:

Vigselringar är grundlösa och hör till nasaréernas vanor.

Alla hadîther om Grottfolket är svaga. Det är dock möjligt att de stärker varandra. Det finns relevanta uttalanden från följeslagarna som är autentiska, vilket kan stärka hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det är inte tillåtet att säga: ”Allâhs sändebud! Om du hade sett samfundets tillstånd idag skulle du blivit bedrövad och bett för det…” Ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varken hör eller ser vad vi säger till honom. Hadîthen säger:

”Du vet inte vad de innoverade efter dig.”2

1al-Bukhârî (6339) och Muslim (2679).

2al-Bukhârî (4625) och Muslim (247).