53. Bevis för Allâhs fördelningar 2

53 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ´id: Muhammad bin Harb berättade för oss i Wâsit: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd, från Abû Umâmah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje 1000 kommer 70.000; tre av min Herres (´azza wa djall) fördelningar.”