53. Är det obligatoriskt att varna för metodiker som är olika Salafs metodik?

Fråga 53: Är det obligatoriskt att varna för metodiker som är olika Salafs metodik?

Svar: Ja. Vi är skyldiga att varna för metodiker som är olika Salafs metodik1. Det hör till välviljan för Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och deras lekmän.

Vi skall varna för de onda. Vi skall varna för metodikerna som är olika islams metodik. Vi skall klargöra för människorna att dessa sakfrågor är skadliga. Vi skall mana dem till fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. Det är obligatoriskt.

Men detta skall emellertid göras av de lärda. Det är de som är skyldiga att behandla detta ämne och, med Allâhs tillstånd, klargöra på ett lämpligt, föreskrivet och framgångsrikt vis.

1Detta är Salafs metodik. De (rahimahumullâh) var hårda när de varnade för metodikerna som gick emot Qur’ânen och Sunnah. De gav sig även på dem som berömde dem eller deras böcker. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Det är obligatoriskt att straffa alla som tillskriver sig dem, försvarar dem, hyllar dem, högaktar deras böcker, är känd för att hjälpa dem eller stödja dem, hatar tal mot dem eller ursäktar dem och säger att innebörden av deras tal är okänd, ifrågasätter bokens äkthet eller liknande ursäkter som endast härrör från en okunnig person eller en hycklare. Varenda en som känner till deras tillstånd måste straffa dem. Det hör till de största plikterna att stå upp mot dessa människor.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/132))