52. Så trodde alla imamer i Öst och Väst

Många hadîther bekräftar Allâhs hand. Härmed lyder några uttalanden från imamerna om hur man skall förhålla sig till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper:

54 – Baqiyyah berättade att al-Awzâ´î sade:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant.”

55 – al-Walîd bin Muslim berättade:

Jag frågade Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d och al-Awzâ´î om egenskapsrelaterade hadîther. De sade: ”Framför dem ordagrant.”

56 – al-Lâlakâ’î återberättade med sin berättarkedja från Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî, Abû Hanîfahs elev, som sade:

Alla lärda i Öst och Väst är enade om att Qur’ânen och Sunnah som har framförts av pålitliga återberättare från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall betros beträffande Herrens (´azza wa djall) egenskaper utan förklaring, beskrivning eller liknelse. Den som förklarar något av det har lämnat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och avskilt sig från samlingen. De varken beskrev eller förklarade. De trodde på det som stod i Qur’ânen och Sunnah och var tysta. Den som säger som Djahm har avskilt sig från samlingen. Ty han beskrev Honom som ingenting.”

57 – al-Awzâ’î sade:

Håll dig till återberättelserna från de tidigare ehuru folket skulle förkasta dig. Och akta dig för människors åsikter ehuru de skulle försköna dem för dig.”

58 – Det rapporteras att al-Hasan al-Basrî sade:

Mutarrif har uttalat sig makalöst i sakfrågan. De sade: ”Vad har han sagt, Abû Sa´îd?” Han sade: ”Lov och pris tillkommer Allâh som betros bland annat av okunnighet om det som Han inte har beskrivit Sig med.”