52. Bevis för Allâhs fördelningar

52 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ´id medan jag lyssnade: al-Hasan bin ´Arafah berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd: Jag hörde Abû Umâmah säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje 1000 kommer 70.000; tre av min Herres (´azza wa djall) fördelningar.”1

1at-Tirmidhî (2437), Ibn Mâdjah (4286), Ahmad (5/268), Ibn Abî ´Âsim (589), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (7520) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (723). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

Ibn Kathîr sade:

”Berättarkedjan är bra.” (Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/513))

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/582)