51. Kamp med den fromme och syndigare ledaren gäller fram till Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Strid med fromma och syndiga ledare gäller fram till Domedagen och den skall inte utelämnas. Ledarnas fördelning av krigsbyten och verkställande av bestraffningar gäller. Ingen har rätt att förtala dem eller tvista med dem. Det är tillåtet och giltigt att betala allmosor till dem oavsett om de är fromma eller syndiga. Fredagsbönen bakom dem och deras guvernörer är tillåten och komplett och består av två Raka´ât. Den som tar om den är en innovatör som utelämnar rapporteringarna och motsäger Sunnah. Han uppnår inget av fredagens dygd så länge han inte anser det vara korrekt att be fredagsbönen med ledarna oavsett om de är fromma eller syndiga. Det är Sunnah att be två Raka´ât med dem och anse dem vara kompletta. Du skall inte tvivla på det.”

FÖRKLARING

I och med att kamp gäller fram till Domedagen så måste vi kämpa under ledarens ledning oavsett om han är from eller syndig. Så praktiserade Salaf däribland Ibn-ul-Mubârak, al-Awzâ´î och Ahmad bin Hanbal. De gick ut till gränserna och kämpade under ´Abbâsiyyahs ledning.

Imâm Ahmad sade:

”Ledarnas fördelning av krigsbyten och verkställande av bestraffningar gäller.”

De anser att det är ledarna som fördelar krigsbyten och verkställer bestraffningarna för otukt, dråp, stöld, alkoholmissbruk och liknande. Det är makthavarnas uppgift och inget som individer eller grupper skall göra. Det skall skötas av makthavaren eftersom det är hans rätt. Att individer eller grupper tar tag i det leder bara till spillt blod och oändliga prövningar. När en makthavare gör den uppgiften, ändock han är syndig, lugnas människorna ned och samfundet slipper utsättas för prövningar.

Imâm Ahmad sade:

”Ingen har rätt att förtala dem eller tvista med dem.”

Vare sig om den verkställda bestraffningen eller det fördelade krigsbytet, tvärtemot Dhûl-Khuwaysirahs agerande.

Imâm Ahmad sade:

”Det är tillåtet och giltigt att betala allmosor till dem oavsett om de är fromma eller syndiga.”

Ty den muslimske makthavaren har rätt att fördela krigsbytena såsom han tror är korrekt. Både Imâm Ahmads och Imâm ash-Shâfi´îs rättsskolor skiljer mellan den uppenbara allmosan och den dolda allmosan. De anser att den uppenbara allmosan ges till makthavaren medan den dolda allmosan, liksom guld, silver och handelsvaror, betalas direkt av ägaren. Vissa föredrar att allmosegivaren betalar personligen för att försäkra sig om att den hamnar i rätta händer. Men om den betalas till makthavaren så är den giltig. Om makthavaren kräver att den betalas till honom måste medborgarna lyda honom. Och om de vägrar lyda honom skall han bestrida dem på samma sätt som följeslagarna bestred dem som inte betalade allmosa.

Imâm Ahmad sade:

”Fredagsbönen bakom dem och deras guvernörer är tillåten och komplett och består av två Raka´ât.”

Fredagsbönen skall bes bakom ledaren och de av honom utsedda guvernörer, domare och moskéimamer. Fredagsbönen bakom dem är alltså tillåten och komplett och består av två Raka´ât.

Imâm Ahmad sade:

”Den som tar om den är en innovatör som utelämnar rapporteringarna och motsäger Sunnah.”

Vissa människor tar om fredagsbönen på grund av något som de anser vara ett skäl. Antingen för att samlingen inte uppnår fyrtio personer eller också för att de anser att imamens bön är ogiltig. Den andra orsaken är värre än den första. Den personen är en innovatör. Du skall inte ta om din bön om än imamen är en innovatör. Be och ta inte om bönen. Detsamma gäller om imamen är orättfärdig. Be bakom honom och ta inte om bönen. Du är en innovatör om du tar om din fredagsbön. Imâm Ahmad sade:

”Det är Sunnah att be två Raka´ât med dem och anse dem vara kompletta. Du skall inte tvivla på det.”