51. Följeslagarnas ord om Allâhs höghet

55 – Shaykh Abûl-Husayn ´Abdul-Haqq bin ´Abdil-Khâliq al-Yûsufî underrättade oss: Muhammad bin ´Alî bin Maymûn an-Nursî underrättade oss: Abû Muhammad al-Ghandadjânî underrättade oss: Abû Bakr bin ´Abdân underrättade oss: Abûl-Hasan bin Sahl berättade för oss: Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî underrättade oss: Muhammad bin Fudhayl sade, från Fudhayl bin Ghazwân, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, gick Abû Bakr in till honom och kysste honom på pannan. Därefter sade han: ”Må mina föräldrar offras för dig. Du doftade såväl levande som död. Den som dyrkade Muhammad; Muhammad har dött. Och den som dyrkade Allâh som är ovanför himlen; Allâh lever och dör inte.”1

56 – Muhammad underrättade oss: Hamd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Muhammad bin Shibl berättade för oss: Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Ismâ´îl, från Qays som sade:

När ´Umar hade anlänt till Levanten på sin kamel, välkomnande människorna honom och sade: ”Du troendes ledare! Om du hade ridit arbetshäst, sett till att du tas emot av ledare och uppsatta människor.” Han sade: ”Jag ser er inte här. Ordern kommer därifrån” och pekade mot himlen.”2

57 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:

Vi har blivit rapporterade från flera håll att en gammal kvinna träffade ´Umar medan han gick med folk. Hon bad honom stanna varpå han stannade. Han talade med henne och hon med honom. En man sade: ”Du troendes ledare! Fördröjde du människorna på grund av den här gumman?” Han sade: ”Ve dig! Vet du vem hon är? Hon är kvinnan vars klagomål Allâh hörde ovanför de sju himlarna. Det är Khawlah bint Tha´labah som Allâh uppenbarade om:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller Allâh om hjälp.”3

Jag svär vid Allâh att om hon inte hade gått förrän natten, hade jag stått kvar och tagit hand om hennes ärende. Jag hade i så fall bara gått och bett och sedan kommit tillbaka för att ta hand om hennes ärende.”4

58 – Khulayd bin Da´ladj rapporterade från Qatâdah som sade:

En gång när ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) gick ut ur moskén med al-Djârûd al-´Abdî ställde sig en gumma mitt på vägen. Han hälsade till henne och hon hälsade tillbaka och sade: ”´Umar! Jag kommer ihåg när du kallades för ”´Umayr” på ´Ukâdh-marknaden. Du vallade barnen med din käpp. Rätt som det var blev du ”´Umar”, därefter ”De troendes ledare”. Frukta Allâh sett till medborgarna. Vet att den som bävar för hotet nalkas det avlägsna och den som bävar för döden fruktar förlust.” al-Djârûd sade: ”Gumma! Du har talat för länge med De troendes ledare.” Då sade ´Umar: ”Låt henne vara. Vet du inte vem hon är? Det är Khawlah bint Hakîm vars ord Allâh hörde ovanför de sju himlarna. ´Umar har mer rätt att lyssna till henne.”

59 – Muhammad underrättade oss: Hamd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin al-Hârith underrättade oss: al-Fadhl bin al-Habbâb al-Djamhî berättade för oss: Musaddad berättade för oss: ´Abdul-Wârith bin Sa´îd berättade för oss, från Muhammad bin Ishâq, från an-Nu´mân bin Sa´d som sade:

Jag var i regeringshuset i Kûfah, ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) hem, när Nawf bin ´Abdillâh kom in till oss och sade: ”Du troendes ledare! Det står fyra judar vid dörren.” Han sade: ”Ta hit dem.” Efter att de hade ställt sig framför honom sade de: ”´Alî! Beskriv din Herre som är ovanför himlarna. Hur är Han? Hur har Han varit? När har Han varit? Vad har Han varit på?” ´Alî satte sig upp och sade: ”Judar! Lyssna på mig. Därefter behöver ni inte fråga någon mer. Min Herre (´azza wa djall) är den Förste. Han har inte klargjort vad Han är av. Han är inte blandad med något. Han är inte inkarnerad i något antagande. Han är ingen gamling som förtvinar.”5

60 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Ahmad bin ´Alî underrättade oss: Hibatullâh underrättade oss: Kûhî bin al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin Hârûn al-Hadhramî underrättade oss: al-Mundhir bin al-Walîd underrättade oss: Min fader berättade för mig: al-Hasan bin Abî Dja´far berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från ´Abdullâh (bin Mas´ûd) (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Avståndet mellan den mest avlägsna himlen och fotpallen är 500 år. Avståndet mellan fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och inga människohandlingar är dolda för Honom.”

61 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr at-Turaythîthî underrättade oss: Abûl-Qâsim at-Tabarî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Dja´far underrättade oss: ´Abdul-Ghâfir bin Salâmah berättade för oss: Abû Thawbân bin Mirdâd bin Djamîl berättade för oss: ´Abdul-Malik bin Ibrâhîm al-Djuddî underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq al-Hamadhânî, från Abû ´Ubaydah, från ´Abdullâh som sade:

Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda dig.”

62 – Abû Bakr an-Naqûr underrättade oss: Abû Bakr at-Turaythîthî underrättade oss: Abûl-Qâsim at-Tabarî underrättade oss: al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: ´Alî bin Muhammad bin az-Zubayr underrättade oss: Ibrâhîm bin Abîl-´Anbas berättade för oss: Ya´lâ bin ´Ubayd berättade för oss, från Sufyân, från Abû Hâshim, från Mudjâhid som sade:

Det sades till Ibn ´Abbâs att folk förnekar ödet. Han sade: ”De beljuger Skriften. Om jag hade fått tag på en av dem skulle jag slitit loss hans lugg. Allâh (´azza wa djall) var ovanför tronen innan Han skapade något. Han skapade skapelsen och skrev ned vad som skulle ske fram till Domedagen. Människorna gör det som har bestämts.”6

63 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Bakr underrättade oss: Abûl-Qâsim underrättade oss: Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd underrättade oss: Ibn Shayrûyah berättade för oss: Ishâq bin Râhûyah berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hakam bin Abân underrättade oss, från sin fader, från ´Ikrimah som sade att Ibn ´Abbâs sade om Hans (ta´âlâ) ord:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”7

Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”

64 – ´Abdullâh bin Ahmad rapporterade: Abû Bakr berättade för oss: ´Âsim bin ´Alî berättade för oss: Min fader berättade för oss, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

Tänk på allting men inte på Allâhs essens. Mellan de sju himlarna och Hans fotpall finns 7000 ljus. Han (tabârak wa ta´âlâ) är ovanför det.”

65 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Abûl-Fadhl Hamd bin Ahmad underrättade oss: Hâfidh Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh bin Ishâq underrättade oss: Abû ´Amr bin Hamdân berättade för oss: al-Hasan bin Sufyân berättade för oss: al-Haytham bin Djanâd berättade för oss, från Ibn Abî Mulaykah som sade:

När ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) låg inför döden kom Ibn ´Abbâs för att besöka henne. Hon sade: ”Jag behöver inte hans hyllning.” ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakr sade: ”Moder! Ibn ´Abbâs tillhör dina bästa söner. Han har kommit för att besöka dig.” Hon sade: ”Låt honom komma in.” Han kom in till henne och sade: ”Moder! Gläd dig! Det enda som saknas för att du skall få träffa Muhammad och dina kära är att din själ lämnar din kropp. Du tappade bort ditt halsband i Abwâ’ varpå Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började leta efter det. De kunde inte hitta vatten varvid Allâh (´azza wa djall) uppenbarade:

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

… skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer.”8

Tack vare dig och din godhet underlättade Allâh (ta´âlâ) för detta samfund. Sen kom Mistah in i bilden varefter Allâh sände ned din oskuld ovanifrån de sju himlarna. Därefter finns inte en moské vari Allâh nämns utan att ditt fall läses i den natt och dag.”9

66 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamd bin Ahmad underrättade oss: Hâfidh Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abû Hâmid bin Djabalah berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad bin as-Sabâh berättade för oss: ´Amr bin Muhammad al-´Anqarî berättade för oss: ´Îsâ bin Tahmân berättade för oss: Jag hörde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:

Zaynab brukade skryta för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Allâh vigde mig ovanför himlen.” På hennes bröllop bjöd han på bröd och kött.”

I en annan formulering sade hon:

Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”10

67 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan underrättade oss: ´Ubaydullâh bin Muhammad underrättade oss: ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss: Muhammad bin ´Umar berättade för oss: Abû Kinânah Muhammad bin Ashras al-Ansârî berättade för oss: Abû ´Umayr al-Hanafî berättade för oss, från Qurrah bin Khâlid, från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade om:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro att förneka den.”11

1adh-Dhahabî sade:

”Rapporterad av ad-Dârimî med en autentisk berättarkedja och al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” via Nâfi´, från Ibn ´Umar.” (Kitâb-ul-´Arsh (2/159-160))

2adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är solklar.” (al-´Uluww, sid. 62)

al-Albânî sade:

”Berättarkedjan är autentisk och enligt Muslims villkor.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 103)

358:1

4adh-Dhahabî sade:

”Berättarkedjan är sund, dock avbruten. Abû Yazîd träffade aldrig ´Umar.” (al-´Uluww, sid. 113)

5adh-Dhahabî sade:

”Hadîthen är motsägande och dess berättarkedja är labil.” (al-´Uluww, sid. 65-66)

6al-Albânî sade:

”Autentisk berättarkedja.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 95)

77:16-17

85:6

9al-Hâkim (4/8-9) som sade:

”Hadîthens berättarkedja är autentisk och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

adh-Dhahabî höll med.

10al-Bukhârî (7420) och at-Tirmidhî (3213).

11Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 34)