50. Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Khawâridj

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 126-127

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Den som revolterar mot en muslimsk makthavare som människorna är enade kring och med på hans kalifat oavsett tillvägagångssätt, med nöje eller med våld, har splittrat muslimerna och motsagt rapporteringarna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om revoltören dör i det tillståndet, dör han den hedniska tidens död.

FÖRKLARING

Detta är en viktig princip som fastställer alla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Det är nämligen obligatoriskt att lyssna till och lyda den muslimske makthavaren inom allt lovligt. Dessutom är det förbjudet att revoltera mot honom oavsett tillvägagångssätt – oavsett om revolten är i form av upphetsning av medborgarna mot honom eller väpnad. Allt sådant gör Khawâridj, vilket jag har nämnt ofta. Imamerna gör gällande att uppror mot orättvisa, muslimska makthavare är typiskt för Khawâridj. Ahl-us-Sunnah har inte den metoden. Ahl-us-Sunnah har en sund och vis metodik då de ber för ledaren, råder honom korrekt och samarbetar med honom om att fastställa islamiska ritualer och Sunnah i samhället och sprida kunskap i moskéerna och på andra platser. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik till skillnad från överskridande och upproriska Khawâridj som revolterar mot sina makthavare på grund av deras orättvisa och vrånghet. Därtill är det oväsentligt om orättvisan är konstaterad eller bara påhittad av bedragare, folk som längtar efter fördärv på jorden och eggar till prövningar i det muslimska samhället. Så den som revolterar mot en ledare eller kalif efter att dennes makt har etablerats i ett visst område, tillhör Khawâridj som alla andra måste förkasta och avvika från. Ahl-us-Sunnah ska måna om att bekämpa dem tillsammans med sin muslimske makthavare. Må den som avlivar dem eller avlivas av dem belönas med paradiset, vilket har autentiserats från mänsklighetens ledare (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).