50. Qur’ânen är Allahs tal

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Qur’ânen är Allâhs tal. Den är inte skapad så att den upphör och inte heller skapelsens egenskap så att den utgår.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den återvända. Den givmilda Qur’ânen tillhör Allâhs tal och Allâhs tal upphör inte. Med Sitt tal ordnar Han sin skapelse med Sina påbud och förbud. Det talet saknar början och slut. Talet är nämligen evigt sett till naturen (قديم النوع), uppkommet efter omständigheterna (حادث الآحاد). Det betyder att Han (subhânahu wa ta´âlâ) talar vad Han vill, när Han vill och hur Han vill i alla tider. Hans (subhânahu wa ta´âlâ) tal är Hans handlingsegenskap som Han är beskriven med när Han vill. Till Hans tal hör uppkommet tal efter omständigheterna, däribland Qur’ânen och alla andra skrifter som har uppenbarats för sändebuden. Allâh uttalade Tora, Evangeliet, Qur’ânen och alla andra uppenbarade skrifter. Han talar till Sina utvalda slavar så som Han vill. Det måste betros. Qur’ânen är Allâhs tal både sett till dess formulering och dess betydelse.

Djahmiyyah dementerar Allâhs tal liksom alla andra Hans egenskaper. De säger att Hans tal är skapat och att Allâh skapade det antingen i Den bevarade tavlan eller också i Djibrîl, Muhammad, Mûsâ och ´Îsâ. Med andra ord är talet en skapelse i mängden. Deras ideologi är emellertid falsk. Allâhs tal är som sagt Hans oskapade handlingsegenskap och det är olikt skapelsens tal.