5. Tvagningens villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Dess villkor är tio:

1 – Islam.

2 – Sinne.

3 – Urskiljningsförmåga.

4 – Avsikt.

5 – Vidtagen avsikt om att inte avbryta den tills reningen är fullbordad.

6 – Allt som ålägger tvagning skall upphöra.

7 – Tvättning eller torkning innan tvagningen.

8 – Renande vatten.

9 – Lovligt vatten.

10 – Allt som hindrar vattnet nå huden måste borttas.

Därtill skall den obligatoriska bönens tid vara inne för personen som lider av ett ständigt orent tillstånd.

FÖRKLARING

Tvagningen är ogiltig om inte tio villkor uppfylls. Några av dem är islam, sinne och urskiljningsförmåga. För att han skall två sig måste han vara muslim, vid sinnet och besitta urskiljningsförmåga.

Ett fjärde villkor är avsikten. Han skall avse att två sig för att bli ren efter att ha förlorat det rena tillståndet via urinering, flatulens eller någon annan faktor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1

Det femte villkoret är att han skall behålla avsikten tills att han är klar med tvagningen. Detta gäller både bönen och tvagningen. Hans avsikt måste vara fulländad tills han är klar. Han skall vidhålla sin avsikt och inte avbryta den förrän han är klar med reningen. Om han exempelvis har tvättat ansiktet och händerna och sedan avser att avbryta tvagningen för att därefter vilja återuppta den, måste han börja om från början. Ty hans tvagning avbröts när hans avsikt avbröts.

Det sjätte villkoret är att allt som ålägger tvagning upphör. Han skall två sig efter att det som ålägger tvagning upphör. Några exempel på det är urinering och tarmtömning. Det är inte giltigt att två sig under urineringens gång. Först måste urineringen upphöra och sedan måste han tvätta sig.

Det sjunde villkoret är tvättning eller torkning innan tvagningen. Efter att hans rena tillstånd har upphört via urinering eller tarmtömning måste han antingen tvätta sig eller också torka sig. Antingen tvättar han sig med vatten eller också torkar han sig med minst tre stenar. Det krävs minst tre torkningar och att platsen blir ren.

Det åttonde villkoret är att vattnet är renande.

Det nionde villkoret är att vattnet är lovligt. Det får inte vara taget med orätt eller förbjudet.

Det tionde villkoret är att allt som hindrar vattnet nå huden är borta. Om han har en substans eller något annat på händerna eller på ansiktet som hindrar vattnet nå huden, så skall det tas bort så att vattnet kan nå den. Dessa är tvagningens villkor.

Det elfte villkoret är att den obligatoriska bönens tid skall vara inne för personen som lider av ett ständigt orent tillstånd. Exempel på en sådan person är kvinnan som lider av blödningar eller personen som lider av läckage. De skall två sig efter att bönens tid har gått in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en kvinna med blödningar:

”Därefter skall du två dig inför varje böns tid.”2

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).

2Abû Dâwûd (298), at-Tirmidhî (128) och Ahmad (6/382).