5. Så tror Ahl-us-Sunnah

Imâm Ahmad bin ´Umar bin Suraydj ash-Shâfi´î (d. 306)

Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 86-87

Och alla andra mindre tydliga egenskapsrelaterade besked som har autentiserats från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och liknande Qur’ân-verser bemöter vi såtillvida att vi godtar dem och varken avfärdar dem eller tolkar dem som de oliktänkande gör, liknar dem som Mushabbihah gör eller förklarar dem på icke-arabiska språk.

Vi anvisar inte dem med hjärtans idéer eller kroppsdelarnas rörelser. Vi säger bara det Allâh (´azza wa djall) sade. Vi tolkar bara det som tolkades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och deras rättsinniga efterföljare och Salafs imamer som var kända för religion och pålitlighet. Vi enas om det de enades och vi tiger där de teg.

Vi underkastar oss beskedens och versernas bokstavliga skildring och anammar inte tolkningarna från Mu´tazilah, Ash´ariyyah, Djahmiyyah, Mulhidah, Mudjassimah, Mushabbihah, Karrâmiyyah och Mukayyifah.

Vi accepterar dem utan tolkning och betror dem utan jämförelse. Vi säger att verserna och beskeden är autentiska. Det är obligatoriskt att betro dem, det är dogm att anamma dem och det är innovation och kätteri att försöka tolka dem.

Slut. Lov ske Allâh. Må Han hylla och freda vår mästare Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och hans hustrur.