5. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Kathîr bin Murrah al-Hadhramîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 167-168

Vad beträffar Hishâm bin al-Ghârs rapportering från Makhûl, nämnde ´Abdullâh bin Sulaymân den från al-Ash´ath utan att ha hört den från honom. Han sade:

86 – ´Abdullâh bin al-Isba´ al-Ba´lba´kî berättade för oss: al-Walîd bin Muslim underrättade oss: från Hishâm bin al-Ghâr, från Makhûl, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med liknande hadîth fast i en längre version.

Vad beträffar Ibn Abî Hakîms rapportering från Makhûl, berättade:

87 – Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd för oss: al-Hasan bin ´Alî bin Shabîb underrättade oss: Jag hörde ´Amr bin ´Uthmân säga: Baqiyyah underrättade oss: ´Utbah bin Abî Hakîm underrättade oss: Makhûl berättade för mig: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) varvid Han förlåter alla Sina slavar frånsett avgudadyrkaren och den hatiske.”