5. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt ´Â’ishahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 172

93 – Abû ´Ubaydillâh al-Qâsim bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî ´Abdillâh ash-Shaybânî underrättade oss: Muhammad bin ´Ubâdah underrättade oss: Hâtim bin Ismâ´îl underrättade oss, från Mudhar bin Kathîr, från Yahyâ, från Sa´îd, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

”Natten till halva Sha´bân lämnade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) min filt. Vid Allâh! Den var varken av siden, bomull eller ull.” Vi sade: ”Fri är Allâh från brister! Vad var den av?” Hon sade: ”Dess vävnad var av fäll och dess insida var av kamelpäls. Jag kände på mig att han var med någon av sina hustrur.”

Därefter nämnde hon liknande version.